Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

 

Sídlo:                          Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

územná pôsobnosť:    územný obvod okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

IČO:                           17336031

kontakt:                      tel. č. 037/6560411

                                   e-mail nr.podatelna@uvzsr.sk

Rezort:                       Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Forma hospodárenia:            rozpočtová organizácia

Štatutárny zástupca:             MUDr., Mgr.  Katarína Tináková, MPH, MHA

                                   regionálna hygienička, generálna tajomníčka služobného úradu

 

 

 

Úradné hodiny  - podateľňa

Pondelok

8:00 – 12:00

13:00 - 14:00

Utorok

8:00 – 12:00

    

Streda

8:00 – 12:00

13:00 - 14:00

Štvrtok

8:00 – 12:00

    

Piatok

8:00 – 12:00

 

Úradné hodiny  - pokladňa

Pondelok

8:00 – 12:00

13:00 - 14:00

Utorok

8:00 – 12:00

Streda

8:00 – 12:00

13:00 - 14:00

Štvrtok

8:00 – 12:00

Piatok

8:00 – 12:00

 

 

 

 

Spôsob zriadenia:

 

Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ( ďalej len zák.č. 355/2007 Z.z. )

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  ako orgán verejného zdravotníctva vykonáva štátnu správu  pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.

 

 

Pôsobnosť úradu

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojej pôsobnosti najmä:

 

a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,

c) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,

d) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,

e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,

f) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,

g) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,

h) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,

i) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,

j) vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,

k) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f,

l) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,

m) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,

n) sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o kvalite vôd určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,

o) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu,

p) poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva,

q) vytvorí každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny pre každú vodu určenú na kúpanie program monitorovania a vymedzuje dĺžku kúpacej sezóny,

r) zabezpečuje monitorovanie pre každú vodu určenú na kúpanie počas kúpacej sezóny,

s) preskúmava znečistenie vody určenej na kúpanie,

t) prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie a vydáva trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa vo vode určenej na kúpanie,

u) prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie pri výnimočných okolnostiach,

v) požiada príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru, ak je to potrebné, aby prešetril bezpečnostné a technické príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,

w) poskytuje súčinnosť úradu verejného zdravotníctva pri plnení úloh podľa § 5 ods. 5 písm. b) až d) a g) až k),

x) sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na regionálnej úrovni,

y) rozhoduje o prvej výnimke a v odôvodnených prípadoch aj o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

z) informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody; informácia o druhej výnimke obsahuje aj odôvodnenie rozhodnutia a výsledky kontroly kvality pitnej vody vykonanej počas platnosti prvej výnimky.

aa) vydáva vyjadrenia podľa osobitného predpisu.

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji,

b) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 3,

c) zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji,

d) vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni Nitrianskoho kraja,

e) poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.

 

 

Špecializované úlohy verejného zdravotníctva

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v rozsahu svojej špecializácie

a) vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,

b) zabezpečuje vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve,

c) zabezpečuje činnosťNRC podľa § 8,

d) zabezpečuje vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,

e) monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

f) zhromažďuje základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie,

g) vedie evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

h) vykonáva odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,

i) monitoruje výskyt prenosných ochorení a vykonáva epidemiologický dohľad,

j) prešetruje pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej profesie na tom istom pracovisku,

k) plánuje a koordinuje kontrolu prenosných ochorení,

l) plánuje, koordinuje a kontroluje imunizačný program, kontroluje správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,

m) monitoruje kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny,

n) monitoruje zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí,

o) monitoruje vplyv výživy na zdravie ľudí a vypracúvajú odporúčané výživové dávky obyvateľov a pre výživovú politiku štátu,

p) vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a vypracúva návrhy na ich minimalizáciu,

q) spracúva a zverejňuje údaje o stave verejného zdravia a vykonávajú edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

r) plní špecializované úlohy v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,

s) zabezpečujeodbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

t) spracúva osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

 

 

Posudková činnosť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k

a) územnoplánovacím podkladom, ak boli regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,

b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,

c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,

d) návrhom na určenie osobitného režimu území,

e) návrhom na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o

a) návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,

b) schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,

c)  návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,

d)  návrhoch na zotavovacie podujatia,

e)  návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,

f)  návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,

g)  návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,

h) návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,

i) návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,

j) návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,

k)návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),

l) návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov,

m) výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

n)  manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,

o)  výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  vydáva záväzné stanoviská podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,

d) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,

e) hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,

f) doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, ak ide o konanie podľa odseku 4.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.

Novinky