SPRÁVNE POPLATKY

V zmysle položky č. 150 Prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, predmetom poplatkov sú nasledovné úkony a konania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ( ďalej len RÚVZ ):

Položka 150, písm. : poplatok
f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia RÚVZ podľa § 13 ods. 3 až 4 zák.č. 355/2007 Z.z. 50 eur
g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) 10 eur
h) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky 30 eur
i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 20 eur
j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) 10 eur
s) Vydanie povolenia na :
16. prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel, výskumu a vývoja, na technických účel alebo na výrobu rádionuklidov ... 50 eur
17. prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia ... 50 eur
18. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič ... 50 eur
19. odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne testovanie materiálu ... 50 eur
20. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča ... 50 eur
21. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na použitie v priemysle alebo na vedeckovýskumný účel ... 50 eur
22. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku ... 50 eur
23. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely diagnostiky, liečby alebo výskumu na zvieratách vo veterinárnej medicíne ... 50 eur
24. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na vykonávanie lekárskeho ožiarenia ... 50 eur
25. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu spod administratívnej kontroly ... 50 eur
26. zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu ... 50 eur
27. nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách ... 50 eur
t) Zmena povolenia:
2. podľa písmena s) siedmeho bodu až tridsiateho bodu ... 50 eur
u) Vydanie rozhodnutia o registrácii
1. činnosti vedúcej k ožiareniu alebo jeho zmena 30 eur
2. služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany alebo jeho zmena 30 eur
v) Vydanie rozhodnutia ... 50 eur
w) Vydanie záväzného stanoviska
5. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z pracoviska ... 50 eur
6. k projektu skúšky technologického zariadenia .... 50 eur
aa) Vydanie duplikátu
1. povolenia podľa písmena s) 10 eur
2. rozhodnutia podľa písmena u) a písmena v) 10 eur
3. záväzného stanoviska podľa písmena w) 10 eur
Novinky