K 31.12.2017 evidujeme tieto vodovody :

  • skupinový vodovod Nitra ktorý zásobuje spotrebiská : Nitra a Čechynce
  • skupinový vodovod Nitra – Šaľa zásobuje  spotrebiská   Cabaj -Čápor, Mojmírovce, Ivanka  pri Nitre, Lužianky, Svätoplukovo, Lehota, Branč, Veľké Zálužie, Jarok, Zbehy, Šaľa, Diakovce, Kráľová n/Váhom, Dlhá n/Váhom, Trnovec n/Váhom, Močenok a Horná Kráľová 
  • diaľkovod Gabčíkovo – zásobuje spotrebiská Vráble, Melek, Veľké a Malé Chyndice, Telince, Nová Ves nad Žitavou, Tajná, Čifáre, Žitavce, Lúčnica nad Žitavou, Paňa, Vinodol, Klasov, Vieska n/Žitavou, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany, Volkovce, Choča, Beladice, Čaradice, Sľažany, Zlaté Moravce, Veľčice, Zlatno, Nemčiňany, Topoľčianky, Žitavany, Tekovské Nemce, Červený Hrádok, Malé a Veľké Vozokany, Nevidzany, Selice, Vlčany, Neded, Žihárec a Tešedíkovo,  Veľký a Malý Cetín 
  • skupinový vodovod Kolíňany – zásobuje spotrebiská Kolíňany, Hosťová, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Golianovo, Malý a Veľký Lapáš, Babindol 
  • skupinový vodovod Radošina – Veľké Ripňany zásobuje spotrebiská Kapince, Malé Zálužie
  • Ponitriansky skupinový vodovod – zásobuje spotrebiská Výčapy-Opatovce, Ľudovítová, Čakajovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Horné a Dolné Lefantovce a Jelšovce 
  • vodovody zásobované z vlastných vodných zdrojov v obciach Alekšince, Štefanovičová, Nové Sady, Nitra – mestská časť Drážovce, Lukáčovce, Podhorany, ktorý v súčasnosti zásobuje aj obec Bádice, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Jelenec, Rumanová, Báb, Žirany, Rišňovce, Pohranice, Štitáre,  Hruboňovo, ktorý zásobuje aj obec Šurianky, Nové Sady - Sila, ktorý zásobuje aj obec Čab, Hostie,  Mankovce, Jedľové Kostoľany, Lovce, Machulince, Martin nad Žitavou, Skýcov, Obyce, z časti obec Topoľčianky a Hájske.   

Pre vodárenské účely sú vo všetkých troch okresoch využívané len zdroje podzemných vôd väčšinou v správe ZsVSa.s, Nitra,  ZsVs OZ Galanta, ZsVS OZ Topoľčany. Prevádzku vodovodov zabezpečujú pre obce tiež Ekostaving Nitra, spoločnosť Cedron s.r.o. Mojmírovce,  AquaVita Plus, s.r.o. Žarnovica v 1 prípade – obec Mankovce, pre obec Dolné Obdokovce – Michel Service s.r.o., Dolné Obdokovce.  V úprave a dezinfekcii vody neboli oproti minulému roku zaznamenané zmeny.

      V okrese Nitra bolo v roku 2017 z celkového počtu obyvateľov okresu 162 341 z verejných vodovodov zásobovaných 151 096 obyvateľov, čo je 93,07 %.  Konštatuje sa že v zásobovaní obyvateľov došlo k miernemu nárastu počtu zásobovaných obyvateľov. Prevádzkovateľom sú ZsVSa.s. Nitra OZ Nitra, ZsVS OZ Topoľčany, Ekostaving Nitra, spoločnosť Cedron s.r.o. Mojmírovce a Michel Service s.r.o., Dolné Obdokovce. 

     V uplynulom roku v okrese Nitra boli dané záväzné stanoviská či už k umiestneniu stavieb alebo kolaudácií stavieb týkajúce sa rozšírenia a predĺženia už existujúcich vodovodných potrubí. Aj keď v r roku 2015 bolo skolaudované prívodné potrubie do obce Jelšovce, zatiaľ neboli zrealizované vodovodné prípojky pre spotrebiteľov.

         V okrese Šaľa v uplynulom roku nenastali v rámci zásobovania obyvateľov pitnou vodou zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu, nakoľko všetkých 13 obcí okresu Šaľa má vybudovaný verejný vodovod.  Z celkového počtu obyvateľov okresu 52 381 je z verejného vodovodu a vlastného vodného zdroja v obci Hájske zásobovaných 51 394 obyvateľov, čo je 98,12 %. Prevádzkovateľom je ZsVSa.s. Nitra odštepný závod Galanta a odštepný závod Nitra.              

     Okres Zlaté Moravce má zabezpečené zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov napojením obcí na diaľkovod Gabčíkovo a využívaním vlastných vodných zdrojov určených pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. V roku 2017 bolo z celkového počtu obyvateľov okresu 41 641  zásobovaných z verejných vodovodov 36 332 obyvateľov, čo predstavuje 87,25 %. Je možné konštatovať, že došlo k nárastu v počte zásobovaných obyvateľov pitnou vodou.  Prevádzkovateľom vodovodov je ZsVSa.s., Nitra,  AquaVita Plus, s.r.o. Žarnovica v  obci Mankovce, OcÚ v obci Hostie, v obci Dolné Obdokovce je to Michel Service, s.r.o. Dolné Obdokovce. V uvedenom okrese boli dané záväzné stanoviská či už k umiestneniu stavieb alebo kolaudácií stavieb týkajúce sa rozšírenia a predĺženia už existujúcich vodovodných potrubí.

 

1.1              Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

 

          V okrese Nitra z  počtu obcí 62 majú verejný vodovod vybudovaný dve mestá, 60 obcí okresu,  prímestská časť mesta Nitry –Drážovce  a časť obce Nové Sady – Sila. V obci Jelšovce, kde žije 1022 obyvateľov je v súčasnosti vybudované prívodné potrubie, zatiaľ neboli zrealizované vodovodné prípojky pre spotrebiteľov.        

  • Zdravotná bezchybnosť:

        Z tabuľkového prehľadu 1.2 a 1.3 je možné konštatovať, že v rámci hodnotenia kvality
vody dodávanej verejnými vodovodmi v obciach a mestách okresu Nitra v roku 2017 bolo v rámci monitoringu odobratých a vyšetrených 199 vzoriek, z toho 31
vzoriek vykazovalo nevyhovujúcu kvalitu vody, čo predstavuje 15,58 % (v 20 prípadoch boli prekročené limity fyzikálno - chemických ukazovateľov a v 11-tich prípadoch v mikrobiologických ukazovateľoch), v rámci ŠZD bolo odobratých a vyšetrených 78 vzoriek, z toho 17 vzoriek vykazovalo nevyhovujúcu kvalitu, čo predstavuje 21,79 % závadnosť (v 9 prípadoch boli prekročené limity fyzikálno-chemických ukazovateľov a v 8-ich prípadoch v mikrobiologických ukazovateľoch).

   V okrese Šaľa má vybudovaný verejný vodovod jedno mesto a 12 obcí okresu, čo predstavuje 100 %.  

  • Zdravotná bezchybnosť:

     Z tabuľkového prehľadu 1.2 a 1.3 v rámci hodnotenia kvality vody dodávanej
verejnými vodovodmi v obciach a meste okresu Šaľa je možné konštatovať, že v roku 2017
v rámci monitoringu bolo odobratých a vyšetrených 35 vzoriek vôd, z toho 3 vzorky
vykazovali nevyhovujúcu kvalitu, čo predstavuje 8,57 % (v 3 vzorkách boli prekročené limity v mikrobiologických ukazovateľov). V rámci ŠZD bolo odobratých a vyšetrených 9 vzoriek vôd, z toho 3 vzorky vykazovali nevyhovujúcu kvalitu vody, čo predstavuje 33,33 % a to  v mikrobiologických ukazovateľoch.

     V okrese Zlaté Moravce z počtu obcí okresu 33 má verejný vodovod vybudovaných jedno mesto a 28 obcí, čo činí 87,9 %. Vodovod nemajú vybudovaný v obciach Hosťovce, Ladice, Kostoľany pod Tribečom a Neverice,  v ktorých žije spolu 2 530 obyvateľov.   

  • Zdravotná bezchybnosť:

            Z tabuľkového prehľadu 1.2 a 1.3 v rámci hodnotenia kvality vody dodávanej verejnými vodovodmi v obciach a meste okresu Zlaté Moravce je možné konštatovať, že v roku 2017 v rámci monitoringu bolo odobratých a vyšetrených 91 vzoriek vôd, z toho 10 vzoriek vykazovalo nevyhovujúcu kvalitu vody, čo činí 10,99 % závadnosť (6 vzoriek  vykazovalo prekročenie limitu vo fyzikálnych a chemických ukazovateľoch a 4 vzorky v mikrobiologických ukazovateľoch). V rámci  ŠZD boli odobratých a vyšetrených  7 vzoriek vôd, z toho 2 vzorky vykazovali nevyhovujúcu kvalitu vody, čo činí 28,57 % závadnosť (2 vzorky  vykazovali prekročenie limitu v mikrobiologických ukazovateľoch).

     Počas roku 2017 nebola ani v jednom okrese zaznamenaná dlhodobo nevyhovujúca kvalita vody dodávaná z verejných vodovodov, v okrese Zlaté Moravce v obci Hostie boli v letných mesiacoch prevádzkovateľom ver.vodovodu oznámené výpadky v dodávke vody, z dôvodu sucha a zvýšenej spotreby vody odberateľmi. Prevádzkovateľ zabezpečil náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou formou dovážania pitnej vody do vodojemu z verejného vodovodu obce Topoľčianky cisternou a pracovníkmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra.

 

1.1.1        Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

 

        V roku 2017 nebola ani v jednom prípade  udelená výnimka na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality vody.

 

1.2              Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych vodovodov a verejných studní

 

              Kvalita vody z verejných vodných zdrojov bola sledovaná jednak v obciach, v ktorých zatiaľ nie je vybudovaný verejný vodovod, jednak zo zdrojov, ktoré sú obyvateľmi v značnej miere využívané na pitné účely. V roku 2017 bola v okrese Nitra vykonaná kontrola a odber vzoriek z prameňov nachádzajúcich sa v mestskej časti Nitra-Zobor, v obci Nová Ves nad Žitavou, Báb, Horné Lefantovce, Podhorany, Bádice a z art. studní v obciach Vinodol a Svätoplukovo a vŕtanej studne autokempingu Remitáž v obci Jelenec. Celkovo bolo odobratých 18 vzoriek, z ktorých 10 vzoriek vykazovalo nevyhovujúcu kvalitu vody najmä po stránke mikrobiologickej. V prípade nevyhovujúcej kvality vody po stránke chemickej išlo o prekročenie medznej hodnoty v ukazovateli: mangán, pH a dusičnany, farba. V hodnotenom období neboli zistené u týchto zdrojov iné závažné nedostatky. Nakoľko v okrese je obec, kde obyvatelia využívajú aj  individuálne zdroje pre zásobovanie vodou, bez sledovania ich počtu nie je možné určiť % takto zásobovaných obyvateľov.

         V okrese Šaľa evidujeme 21 verejných vodných zdrojov. Jedná sa o artézske studne v meste Šaľa, v obci Tešedíkovo, Žihárec, Dlhá nad Váhom, Vlčany, Selice, Trnovec nad Váhom,  Močenok, Diakovce, Neded a Kráľová nad Váhom. V roku 2017 bolo odobratých a vyšetrených 14 vzoriek, z toho 5 vzoriek vykazovalo prekročenie limitu v chemických ukazovateľoch ako mangán, železo, farba, vápnik a horčík a absorbancia a v mikrobiologických ukazovateľoch ako koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy. Na uvedenú skutočnosť bol prevádzkovateľ upozornený listom s požiadavkou označenia art. studní nápisom nepitná voda. Vykonaným ŠZD bolo zistené, že uvedené art.studne boli označené nápisom voda nepitná. Vzhľadom  k tomu, že vo všetkých obciach okresu Šaľa je verejný vodovod, nie je sledovaný počet obyvateľov využívajúcich verejné studne.

       V okrese Zlaté Moravce v roku 2017 bola vykonaná kontrola verejných vodných zdrojov a to prameňov v obci Kostoľany pod Tribečom – Vaškopecký I. a II., Barinská, v obci Ladice a vŕtanej studne Arboréta Mlyňany – Vieska nad Žitavou. Celkovo bolo odobratých 11 vzoriek, z toho 10 vzoriek vykazovalo prekročenie limitu v mikrobiologických ukazovateľoch (koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 C, abiosestón) a v chemickom ukazovateli - železo.  Nakoľko v okrese sú obce, kde obyvatelia využívajú aj individuálne zdroje pre zásobovanie vodou, bez sledovania ich počtu nie je možné určiť  % takto zásobovaných obyvateľov.

 

1.4             Zhodnotenie monitoringu a štátneho zdravotného dozoru nad hromadným
            zásobovaním pitnou vodou

 

Monitoring

       U verejných vodovodov bol v priebehu roka 2017 vykonávaný preverovací a kontrolný monitoring kvality pitnej vody v súlade s vypracovaným harmonogramom kontroly kvality vody z verejných vodovodov v mestách a obciach okresu Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce  v zmysle  Nariadenia vlády SR č. č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. rozbormi v rozsahu vyšetrení, ktoré zabezpečuje odbor laboratórnych činností RÚVZ so sídlom v Nitre.                             

V roku 2017 bolo v uvedených okresoch odobratých spolu 325 vzoriek, výsledky kvality vody sú zrejmé  podľa jednotlivých okresov z tab. č. 1.2.   

            Údaje z monitoringu pitnej vody verejných vodovodov boli počas roka  spracovávané v Informačnom systéme o pitnej vode. 

 

Štátny zdravotný dozor

        V opodstatnených prípadoch sa v roku 2017 vykonával cielene štátny zdravotný dozor  v rámci šetrenia oznámení obyvateľov, mimoriadnych situácii a pod.. Laboratórne analýzy  boli vykonávané v rozsahu minimálneho rozboru. V rámci výkonu ŠZD boli zamestnankyňami RÚVZ na základe podnetov odobraté vzorky vôd z verejného vodovodu v meste Nitra. Laboratórnymi analýzami nebola zistená nevyhovujúca kvalita vody.

 

V rámci ŠZD bolo vo všetkých troch okresoch  odobratých 94 vzoriek.

 Výsledky kvality vody za jednotlivé okresy sú zrejmé z tab. č. 1.3. 

 

1.5             Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

 

 

       Prevádzkovú kontrolu kvality vody zabezpečovanú prevádzkovateľom vodovodov Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s Nitra možno hodnotiť dobre. Schválený harmonogram odberov vzoriek vôd prerokovaný na spoločnom rokovaní na RÚVZ bol  dodržiavaný a výsledky sledovania kvality vody boli pre informáciu RÚVZ Nitra priebežne doručované, taktiež spolupráca s ostatnými prevádzkovateľmi je na dobrej úrovni. 

       V okrese Šaľa prevádzkovú kontrolu kvality vody z verejných vodovodov zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť OZ Galanta so sídlom v Šali podľa spracovaného harmonogramu, ktorý bol prerokovaný na spoločnom rokovaní na RÚVZ Nitra. U vodovodov Hájske, Močenok a Horná Kráľová túto činnosť vykonáva Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra. Výsledky sledovania  kvality vody sú pre informáciu RÚVZ Nitra priebežne doručované.

       Prevádzku vodovodov v okrese Zlaté Moravce taktiež zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, v obci Hostie prevádzku zabezpečujú odborní pracovníci, v obci Mankovce je prevádzkovateľom verejného vodovodu AquaVita Plus, s.r.o. Žarnovica, v obci Dolné Obdokovce je prevádzkovateľom verejného vodovodu Michel Servis s.r.o., Dolné Obdokovce 332. Ich prevádzková kontrola kvality vody je riešená formou objednávok. Rozsah a početnosť vyšetrení je v súlade s platnou legislatívou. 

 

1.6  Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie
             obyvateľstva

 

 

       V roku 2017 neboli zaznamenané dôsledky nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľov a ani nebolo z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce hlásené ochorenie na alimentárnu dusičnanovú methemoglobinémiu.

 

Novinky