Posudková činnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v zmysle § 13 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.)

Popis služby:

V zmysle posudkovej činnosti na účely zák. č. 355/2007 Z.z  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Nitre je posudzuje a vyhodnocuje opatrenia a návrhy z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, výsledkom ktorého je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k:

 

-       územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,

-       územným plánom a k návrhom na územné konanie,

-       návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,

-       návrhom na určenie osobitného režimu území,

-       návrhom na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydá záväzné stanovisko alebo rozhodnutie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

-       obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,

-       meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,

-        dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,

-       hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,

-       doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, ak ide o konanie, v ktorom sa vydáva rozhodnutie

-       telefonický, poprípade emailový kontakt

(Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia)

 

Nakoľko vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu na úseku verejného zdravotníctva je spoplatnený úkon na základe zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch Z.z. ,podľa prílohy k zák. č. 145/1995 Z.z. – Sadzobník správnych poplatkov, položka 150 písm. f)k  žiadosti je potrebné doložiť kolok v hodnote 50 €.

 

Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

a)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

b)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

·         prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu

·         zaplatením správneho poplatku do pokladne RÚVZ v hotovosti