Posudková činnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v zmysle § 13 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.)

Popis služby:

V zmysle posudkovej činnosti na účely zák. č. 355/2007 Z.z  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Nitre je posudzuje a vyhodnocuje opatrenia a návrhy z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, výsledkom ktorého je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie:

 

-       o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,

-       schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,

-       o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,

-       o návrhoch na zotavovacie podujatia,

-       o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,

-       o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,

-       o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,

-       o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín, 17)

-       o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,

-       o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,

-       o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),

-       o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov, 18)

-       o výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

-       o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,

-       o výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydá záväzné stanovisko alebo rozhodnutie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

-       obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,

-       meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,

-        dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,

-       hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,

-       doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, ak ide o konanie

-       telefonický, poprípade emailový kontakt

(Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia)

 

Nakoľko vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu na úseku verejného zdravotníctva je spoplatnený úkon na základe zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch Z.z. ,podľa prílohy k zák. č. 145/1995 Z.z. – Sadzobník správnych poplatkov, položka 150 písm. f)k  žiadosti je potrebné doložiť kolok v hodnote 50 €.

Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

a)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

b)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

·         prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu

·         zaplatením správneho poplatku do pokladne RÚVZ v hotovosti