Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja v zmysle § 15 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

 

Na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória je potrebná odborná spôsobilosť, ktorá sa získa:

-          absolvovaním odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni

-          úspešne vykonanou skúškou pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.

 

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

-          prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodovanie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, na postup pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, postup pri úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, na exhumáciu ľudských ostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska,

-          právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva, ktoré súvisia s prevádzkovaním pohrebiska.

 

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:

-          prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodnutie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, na postup pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, postup pri úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, na exhumáciu ľudských ostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebnej služby,

-          právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva súvisiace s prevádzkovaním pohrebnej služby,

-          všeobecnú časť v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami.

 

Odborná príprava na prevádzkovanie krematória zahŕňa:

-          prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami pred spopolnením, na spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich ukladanie do urien, na problematiku prevádzkovania kremačných pecí a súvisiacich technických a prevádzkových zariadení, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na otázky ochrany životného prostredia,

-          právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na úpravu zaobchádzania s ľudskými pozostatkami, ľudskými ostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, trestného práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním krematória z hľadiska ochrany životného prostredia. 35)

 

Žiadosť je možné podať osobne do podateľne RÚVZ so sídlom v Nitre alebo elektronicky prostredníctvom formuláru na www.slovensko.sk.

 

Nakoľko ide o spoplatnený úkon na základe zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch Z.z. ,podľa prílohy k zák. č. 145/1995 Z.z. – Sadzobník správnych poplatkov, položka 150 písm. h),i), j) k  žiadosti je potrebné doložiť kolok.

 

 

Hodnota kolkov pre jednotlivé úkony:

a)    vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti -  30 €

b)    vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 20 €

c)    vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 10 €Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

a)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

b)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

·         poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)

·         prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu ( o vystavenie platobného predpisu treba požiadať e-mailom alebo telefonicky až po zaslaní žiadosti)

·         zaplatením správneho poplatku do pokladne RÚVZ so sídlom v Nitre v hotovosti