Odborná spôsobilosť na nákup, predaj a spracovanie húb

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja v zmysle § 15 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb.

 

Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností týchto činností je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti.

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe:

-          žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe

-          úspešne vykonanej skúšky pred komisiou (rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornejspôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb upravujePotravinový kódex Slovenskej republiky, ktorý upravuje požiadavky na jedlé huby, Tretia časť, Dvadsiataprvá hlava, Jedlé huby a výrobky z jedlých húb)

 

Žiadosť je možné podať osobne do podateľne RÚVZ so sídlom v Nitre alebo elektronicky prostredníctvom formuláru na www.slovensko.sk.

 

Nakoľko ide o spoplatnený úkon na základe zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch Z.z. ,podľa prílohy k zák. č. 145/1995 Z.z. – Sadzobník správnych poplatkov, položka 150 písm. h),i), j) k  žiadosti je potrebné doložiť kolok.

 

 

Hodnota kolkov pre jednotlivé úkony:

a)    vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti -  30 €

b)    vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 20 €

c)    vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 10 €


Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

a)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

b)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

·         poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)

·         prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu ( o vystavenie platobného predpisu treba požiadať e-mailom alebo telefonicky až po zaslaní žiadosti)

·         zaplatením správneho poplatku do pokladne RÚVZ so sídlom v Nitre v hotovosti