Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

-          pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,

-          v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,

-          pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,

-          pri výrobe kozmetických výrobkov,

-          v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

 

Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností uvedených v § 15 je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti.

 

Ak ide o epidemiologicky závažné činnosti odborná spôsobilosť sa preukazuje

a) osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo

b) dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov

c) odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že skutočnosť je preukázaná.

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.

 

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sa požaduje úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti; to neplatí, ak sa fyzická osoba preukáže dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov.

 

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje

-          meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

-          uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

Formuláre žiadostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti nájdete na našej internetovej stránke www.ruvznr.sk – Dokumenty – vzory žiadostí podľa druhu činnosti, na ktorú žiadate vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

Nakoľko ide o spoplatnený úkon na základe zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch Z.z. ,podľa prílohy k zák. č. 145/1995 Z.z. – Sadzobník správnych poplatkov, položka 150 písm. h),i), j) k  žiadosti je potrebné doložiť kolok.

 

 

Hodnota kolkov pre jednotlivé úkony:

a)    vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti -  30 €

b)    vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 20 €

c)    vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 10 €


Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

a)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

b)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

·         prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu ( o vystavenie platobného predpisu treba požiadať e-mailom alebo telefonicky až po zaslaní žiadosti)

·         zaplatením správneho poplatku do pokladne RÚVZ so sídlom v Nitre v hotovosti: