Odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja v zmysle § 15 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

 

Osobitnou podmienkou na vykonávanie týchto činností je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti.

 

Žiadateľ na skúšku odbornej spôsobilostina prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie:

1)fyzická osoba - podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne,

2)vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.

 

Žiadosť je možné podať osobne do podateľne RÚVZ so sídlom v Nitre alebo elektronicky prostredníctvom formuláru na www.slovensko.sk.

 

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné doklady:

-          doklad o obsiahnutom vzdelaní (kópia) – ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v technickom odbore alebo prírodovednom odbore alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a odborná prax

-          doklad o dĺžke odbornej praxe t.j. potvrdenie zamestnávateľa alebo čestné prehlásenie u fyzickej osobe- podnikateľ

-          kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy, ktorý nesmie byť starší ako dva roky

-          správny poplatok

 

Doklady o dĺžke odbornej praxe

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitrevydá osvedčenie bez skúšky pred komisiou na základe overenia týchto dokladov o odbornej praxi:

-          potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré vydá zamestnávateľ pre svojho (vedúceho) zamestnanca, ktorý obchodoval (5 rokov) alebo odborne využíval (6 rokov) uvedené látky a zmesi

-          čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré predloží fyzická osoba – podnikateľ, ktorý obchodoval (5 rokov) alebo odborne využíval (6 rokov) uvedené látky a zmesi, v prípade, že nemal predchádzajúceho zamestnávateľa alebo zamestnávateľ ukončil činnosť.

 

Odborná prax na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti môže byť preukázaná na akékoľvek veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi a spôsob ich využitia resp. obchodovania (priemyselné využitie, laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely a iné)

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá osvedčenie na základe vykonanej skúšky pred komisiou na základe týchto dokladov o praxi:

-          potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré vydá zamestnávateľ pre svojho (vedúceho) zamestnanca, ktorý obchodoval (2 roky) alebo odborne využíval (3 roky) uvedené látky a zmesi

-          čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré predloží fyzická osoba – podnikateľ, ktorý obchodoval (2 roky) alebo odborne využíval (3 roky) uvedené látky a zmesi v prípade, že nemal predchádzajúceho zamestnávateľa alebo zamestnávateľ ukončil činnosť.

 

Odborná prax na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti môže byť preukázaná na akékoľvek veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi a spôsob ich využitia resp. obchodovania (priemyselné využitie, laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely a iné)

 

 

Doklad o absolvovaní odbornej prípravy

Odborná príprava na vykonanie skúšky a získanie a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín. Je potrebné predložiť Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

 

Nakoľko ide o spoplatnený úkon na základe zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch Z.z. ,podľa prílohy k zák. č. 145/1995 Z.z. – Sadzobník správnych poplatkov, položka 150 písm. h),i), j) k  žiadosti je potrebné doložiť kolok.

 

 

Hodnota kolkov pre jednotlivé úkony:

a)    vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti -  30 €

b)    vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 20 €

c)    vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 10 €


Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

a)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

b)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

·         poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)

·         prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu ( o vystavenie platobného predpisu treba požiadať e-mailom alebo telefonicky až po zaslaní žiadosti)

·         zaplatením správneho poplatku do pokladne RÚVZ so sídlom v Nitre v hotovosti