§32 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z.z.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti vo veci rádiológie pitných vôd

 

 Popis služby

Prostredníctvom tejto služby žiadateľ môže podať žiadosť o vydanie rozhodnutia v rámci posudzovanej činnostio:

a)       výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z.,

b)       výnimke na používanie pitnej vody, ktorá prekračuje indikačnú dávku kvality pitnej vody alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,

c)        zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele,

d)       zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody.

 

 

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 50 eur.