§32 ods.6 zákona č. 87/2018 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska v rámci posudkovej činnosti pri činnostiach vedúcich k ožiareniu

 

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby žiadateľ môže požiadať o vydanie záväzného stanoviska k:

a)      optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z pracoviska spod administratívnej kontroly, ak ide o uvoľňovanie rádioaktívnych materiálov z pracoviska, na ktorom

1.      registroval vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,

2.      povolil vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,

b)      projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 50 eur.