§ 32 ods. 5 zákona č.87/2018 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti pri činnostiach vedúcich k ožiareniu

 

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti:

a)      návrhu na výstavbu a zriadenie pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 28 ods. 3 písm. a) až e), a § 28 ods. 4 písm. b), c) a d) zákona č. 87/2018 Z. z.,

b)      návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas

1.      výstavby pracoviska podľa písmena a),

2.      uvádzania pracoviska podľa písmena a) do prevádzky,

3.      prevádzky pracoviska podľa písmena a),

c)      návrhu na uvedenie pracoviska podľa písmena a) do dočasnej prevádzky alebo do skúšobnej prevádzky,

d)      návrhu na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 50 eur.