§31 ods. 3 zákona č. 87/2018 Z.z.

Žiadosť o vydanie zmeny povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

 

 Popis služby

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadať o zmenu povolenia

a)      odborného zástupcu alebo zmena odborného garanta,

b)      obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

c)      miesta vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,

d)      povoleného predmetu a rozsahu distribúcie, predaja, prenájmu, prepravy, dovozu alebo inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia,

e)      typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologického zariadenia pracoviska, ak ide o zmenu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,

f)       spôsobu alebo úrovne poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, ak ide o zmenu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 50 eur.