§28 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly, zmiešavanie rádioaktívneho a nerádioaktívneho materiálu alebo nakladanie s rádioaktívnymi produktmi banskej činnosti

 

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o vydanie povolenia :

a)      uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu, spod administratívnej kontroly,

b)      zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu,

c)      nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 50 eur.