§28 ods. 4 zákona č. 87/2018Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie povolenia pri lekárskom ožiarení

 

 Popis služby

 

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť

-       o vydanie  povolenia pri lekárskom ožiarení na používanie:

a)      röntgenového prístroja určeného na používanie v radiačnej onkológii alebo pri diagnostike v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii,

b)      zdroja ionizujúceho žiarenia určeného na rádioterapiu fotónmi, elektrónmi, protónmi, neutrónmi alebo inými časticami,

c)      otvoreného žiariča v nukleárnej medicíne,

d)      uzavretého žiariča a zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na rádioterapiu vrátane brachyterapie.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 50 eur.