§ 28 ods. 3 zákona č. 87/2018 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu okrem lekárskeho ožiarenia, uvoľňovania rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly, zmiešavania rádioaktívneho a nerádioaktívneho materiálu alebo nakladania s rádioaktívnymi produktmi banskej činnosti

 

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu:

a)      prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel,

b)      prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia, skonštruovaného tak, že najmenej na jednom prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od jeho povrchu je príkon dávkového ekvivalentu väčší ako 0,01 mSv.h-1,

c)      odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 5 je väčší ako 100, pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,

d)      odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča, zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič, alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne testovanie materiálu,

e)      odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča, u ktorého súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 5 je väčší ako 100,

f)       odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na účely výskumu a vývoja alebo na technický účel,

g)      používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na vopred nešpecifikovanom dočasnom pracovisku na dobu dlhšiu ako 30 dní,

h)      odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely diagnostiky, liečby alebo výskumu na zvieratách vo veterinárnej medicíne.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 50 eur.