§27 ods.6 zákona č.87/2018 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na zmenu registrácie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

 

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby žiadateľ môže požiadať o vydanie zmeny registrácie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.  Za zmenu podmienok a skutočností, na ktorých základe bola služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany registrovaná, sa považuje zmena

a) odborného garanta,

b) obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

c) miesta poskytovania služby,

d) metodík stanovenia obsahu rádionuklidov, metodík stanovenia radónového indexu pozemku a metodík meraní, ktoré boli súčasťou dokumentácie predloženej k registrácii.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 30 eur.