§27 ods.5 zákona č. 87/2018 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na zmenu registrácie činnosti vedúcej k ožiareniu

 

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby žiadateľ môže požiadať o vydanie zmeny registrácie činnosti vedúcej k ožiareniu. Za zmenu podmienok a skutočností, na ktorých základe bola činnosť vedúca k ožiareniu registrovaná, sa považuje zmena:

a) odborného zástupcu,

b) obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

c) miesta vykonávania činnosti,

d) typu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,

e) prevádzkových podmienok, pracovných postupov alebo technologického zariadenia pracoviska.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 30 eur.