§ 25 ods.2 zákona č. 87/2018 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

 

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť  požiadať o vydanie rozhodnutiu k registrácii pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na stanovenie

a)        hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, pramenitej vody a prírodnej minerálnej vody,

b)        obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na

1. prevenciu prenikania radónu do stavby,

2. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,

c)        obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín podľa tohto zákona,

d)        radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na

1. prevenciu prenikania radónu do stavby,

2. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe.

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 30 eur.