§ 25 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii činnosti vedúcej k ožiareniu

 

 Popis služby

 Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu: na používanie:

a)      zubného röntgenového prístroja alebo veterinárneho röntgenového prístroja,

b)      celotelového röntgenového kostného denzitometra,

c)      generátora žiarenia s výnimkou elektrónového mikroskopu skonštruovaného tak, že príkon priestorového dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia je väčší ako 0,001 mSv.h-1 a menší ako 0,01 mSv.h-1 okrem miest určených za bežných pracovných podmienok na manipuláciu a obsluhu zariadenia výhradne rukami, kde môže príkon priestorového dávkového ekvivalentu dosahovať až 0,25 mSv.h-1, ak na používanie zariadenia nie je potrebné povolenie alebo oznámenie,

d)      uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ktorého aktivita prekračuje desaťnásobok oslobodzovacej úrovne a je nižšia alebo rovná stonásobku oslobodzovacej úrovne,

e)      otvoreného žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní podľa prílohy č. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. je väčší ako 10 a menší alebo rovný 100, používaného na pracovisku s otvorenými žiaričmi I. kategórie.

 

 

·         Úkon je podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený sumou 30 eur.