Datasety

Portál otvorených dát RÚVZ Nitra

Otvorena vlada

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.

data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát - Otvorena vlada

  • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.
  • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

Datasety uverejňované RÚVZ Nitra

Názov datasetu Umiestnenie datasetu(link)
Faktúry za tovary a služby 2023 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2023 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2022 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2022 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2021 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2021 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2020 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2020 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2019 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2019 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2018 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2018 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2017 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2017 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2017 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2016 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2016 XMLxml
Objednávky tovarov a služieb 2015 XMLxml
Faktúry za tovary a služby 2015 XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a s toxickými látkami a prípravkami XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na nákup, predaj a spracúvanie húb XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na prevádzkovanie pohrebiska XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na prevádzkovanie pohrebnej služby XMLxml
Register odborne spôsobilých osôb na prevádzkovanie krematória XMLxmlNovinky