Október - mesiac úcty k starším

         Mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.

Aby si človek do vysokého veku zachoval dobré zdravie, mal by už v mladosti a v strednom veku viesť správny spôsob života. Podmienkou radosti a uspokojenia zo života je telesné a duševné zdravie. Mnohí už stoja na prahu obdobia, v ktorom sa postupne strácajú životné sily, fyzické i psychické schopnosti, prichádzajú zdravotné ťažkosti a stráca sa životný elán. Rozumný človek predvída a pripravuje sa na starobu, aby jeho život vo vyššom veku obohacovala biologická, ekonomická a spoločenská aktivita.

Staroba neznamená koniec životnej aktivity, môže byť prospešná aj pre široké okolie. Život treba prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, mal by tak urobiť. Nástup do dôchodku vôbec nemusí byť koncom životnej aktivity. Je obdivuhodné, že naše babičky a deduškovia študujú, chodia na výlety, do kina, do divadla, do internetovej kaviarne, či dokonca začali s podnikaním. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru, o ľudí. Vedia sa vzájomne podporiť, poradiť. Jeseň života možno prežiť príjemne – len nech slúži zdravie.

Na prejav úcty nestačí lencelý október - ako „Mesiac úcty k starším“, kedy si pripomíname zásluhy starších spoluobčanov o náš dnešok, ale úctu chceme prejavovať počas celého roka v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Preukážme im našu úctu. Úroveň spoločnosti sa hodnotí aj podľa starostlivosti o seniorov.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre    oddelenie výchovy k zdraviu

„Deň otvorených dverí „ 26.10.2015“v priestoroch oddelenia výchovy k zdraviu (meranie tlaku krvi, celkového cholesterolu z kvapky krvi,  meranie % telesného tuku, meranie antropometrických ukazovateľov, stanovenie BMI a WHR indexu, odborné poradenstvo )

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. V mysli sa roja spomienky na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody, na vlastné deti, vnúčatá. Minú sa roky uprostred starostí a radostí v životnej aktivite človeka a jedného dňa je tu staroba. K tomuto obdobiu života prajeme dobré zdravie a veľa krásnych slnečných dní naplnených láskou Vašich blízkych.

Oddelenie výchovy k zdraviu, RÚVZ so sídlom v Nitre

Novinky