Informácie súvisiace s predmetom činnosti možno získavať denne v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. ústne, písomne, faxom alebo elektronickou poštou

na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,

                     Štefánikova 58, 949 63 Nitra

 

Tel.číslo – ústredňa 037/6524 501

                               037/6560411

Tel./FAX:                037/6560457

E – mail :                 nr.sekretariat@uvzsr.sk 

 

Sťažnosti možno podávať písomne alebo ústne do zápisnice na adrese.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,

Štefánikova 58, 949 63 Nitra

 

Podávanie opravných prostriedkov

Proti rozhodnutiam vydaným regionálnym úradom verejného zdravotníctva možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, v  správnom konaní možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho doručenia  na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra.

Všetky rozhodnutia, okrem rozhodnutí predbežnej povahy a procesných rozhodnutí týkajúcich sa vedenia konania možno preskúmať súdom, po podaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zák.č. 211/2000 Z.z.  o slobode informácií

sa vybavujú do 8 pracovných dní  odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť lehota na vybavenie žiadosti predĺžená o ďalších 8 pracovných  dní resp. o 15 pracovných dní ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Ak RÚVZ žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie.

 

Ak RÚVZ v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne požadovanú informáciu, či nevydá rozhodnutie a ani informáciu  nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie.

Odvolanie sa podáva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre a v rámci odvolacieho konania o ňom rozhoduje Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

 

Zo žiadosti o poskytnutie informácie podľa zák.č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je žiadosť určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka   a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

 

 

Novinky