Právne predpisy Európskej únie

 

Právne predpisy Európskej únie uverejnené v slovenskom jazyku po 1. máji 2004 v Úradnom vestníku Európskej únie môžete nájsť na stránke: http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm . Úradné preklady právnych predpisov Európskej únie prijaté pred 1. májom 2004 je možné nájsť na stránke http://www.ial.sk .


Hygiena životného prostredia

·         Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002 týkajúca sa posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (v  legislatíve SR je transponovaná do: zákona č. 2/2005 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 43/2005)

·         Smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie (transponovaná do Nariadenia vlády SR č. 87/2008 Z. z.)

·         Smernica rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (transponovaná do Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.) Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

·         Legislatíva v oblasti hygieny výživy (pdf)

·         Legislatíva kozmetické výrobky (pdf)Preventívne pracovné lekárstvo

·         Smernica Rady 2003/ 10/ ES  zo 6. februára 2003o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnym faktorov (hluk) (Ú. v. EÚ L 042, 15.2.2003, s. 38-44)

·         Smernica Rady 2002/ 44/ ES  z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (Ú. v. ES L 177, 6.7.2002)

·         Smernica Rady 83/ 477/ EHS z  19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci  (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/ 1107/ EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/ zv. 1.)

·         Smernica Rady 91/ 382/ EHS z 25. júna 1991 ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/ 477/ EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/ 1107/ EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/ zv. 1.)

·         Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/ 18/ ES z 27. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 83/ 477/ EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/ zv. 4.)

·         Smernica Rady 90/ 270/ EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/ 391/ EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/ zv. 1.).

·         Smernica Rady 90/ 269/ EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri  ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/ 391/ EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/ zv. 1.).

·         Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/ 40/ ES z  29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/ 391/ EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/ zv. 5).

·         Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/ 54/ ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením  biologickým faktorom pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/ zv. 4.)

·         Smernica Rady 98/ 24/ ES zo 7. apríla 1998  o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica podľa článku 16 ods. 1 smernice 89/ 391/ EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/ zv. 3)

·         Smernica Komisie 2000/ 39/ ES  z 8. júna 2000,  ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady  98/ 24/ ES  o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/ zv. 3)

·         Smernica Komisie 91/ 322/ EHS  z 29. mája 1991  o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/ 1107/ EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/ zv. 1)

·         Smernica Komisie 2006/ 15/ ES  zo  7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/ 24/ ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/ 322/ EHS a 2000/ 39/ ES (Ú. v. EÚ, L 038, 9.2.2006)

·         Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/ 37/ ES  z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami spojenými s expozíciou karcinogénom a mutagénom pri práci (šiesta individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/ 391/ EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/ zv. 5.)

·         Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/ 25/ ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov  (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/ 391/ EHS) (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006)


Epidemiológia

·         Rozhodnutie číslo 1082/2013/EÚ Európskeho parlamentu a rady z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Č. 2119/98/ES

·         Rozhodnutie číslo 4016/2000/57/EC Európskeho parlamentu a rady z 22.12.1999 o systéme rýchleho varovania a schopnosti reakcie pri prevencii a kontrole prenosných ochorení v súlade s Rozhodnutím 2119/98/EC

·         Rozhodnutie číslo 4015/2000/96/EC Európskeho parlamentu a rady z 22.12.1999 o prenosných ochoreniach , ktoré budú postupne pokryté sieťou spoločenstva v súlade s Rozhodnutím 2119/98/EC

·         Rozhodnutie číslo 1043/2002/253/EC Európskeho parlamentu a rady z 19.3.2002, ktorým sa definujú ochorenia pre hlásenie do siete spoločenstva v súlade s Rozhodnutím 2119/98/EC

·         Rozhodnutie číslo 2119/98/ES Európskeho parlamentu a rady z 24.9.1998, ktorým sa zriaďuje sieť pre epidemiologickú surveillance a kontrolu prenosných chorôb v spoločenstve

 

Novinky