Pracovná skupina pre ochranu zdravia pred žiarením je organizačne začlenená do oddelenia preventívneho pracovného lekárstva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre a v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany v Nitrianskom kraji a v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva štátny zdravotný dozor v problematike laserového žiarenia a špecifických prípadoch používania zdrojov elektromagnetického poľa (magnetická rezonancia) v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.Ionizujúce žiarenie

Lasery

Záchyty RA materiálovKontaktná adresa:


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Pracovná skupina pre ochranu zdravia pred žiarením
Štefánikova 58
949 63 Nitra

(tel.: 037 / 656 04 73, 656 04 11 fax: 037 / 656 04 57, e-mail: nr.ziarenie(zavinac)uvzsr.sk;nr.rtg(zavinac)uvzsr.sk)

Novinky