Náplň práce

Náplň  práce

 

 

v     Sledovať podmienky práce vybraných skupín pracovníkov, najmä pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých, žien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou.

v     Analyzovať a hodnotiť príčiny poškodení zdravia, t.j. špecifické a nešpecifické faktory práce a pracovného prostredia a analyzovať príčiny zhoršovania pracovnej pohody

v     Navrhovať opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovanie práce telesným a duševným schopnostiam pracovníkov

v     Zúčastňovať sa na príprave a vypracovaní programov efektívnej ochrany zdravia pracujúcich, na ich realizácii a vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov

v     Odborne usmerňovať zamestnávateľov pri vytváraní podmienok zabezpečujúcich pozitívny rozvoj zdravia pracovníkov a aktívne sa podieľať na ich výchove a vzdelávaní

v     Podieľať sa na práci tímov zabezpečujúcich závodné zdravotné služby

v     Úzko spolupracovať s odborom klinického pracovného lekárstva

v     Určovať kritéria zdravých pracovných podmienok a pripravovať legislatívne úpravy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, optimalizácie pracovných podmienok a vylúčenia, resp. obmedzenia nových pracovných rizík

v     Kontrolovať dodržiavanie legislatívnych úprav a individuálnych  správnych aktov stanovených na ochranu zdravia človeka pri práci

v     Využívať represívne opatrenia pri odhalení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení uložených pri štátnom zdravotnom dozore

v     Vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie s cieľom presadzovať a realizovať opatrenia primárnej  prevencie (napr. pri výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov, pri vývoji, výrobe a dovoze nových strojov, technológií, zariadení, materiálov a chemikálií, pri objektivizácii faktorov pracovného prostredia, pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdravie pracovníkov, atď.)

 

 

Novinky