Definícia

Definícia

Preventívne pracovné lekárstvo (PPL) -  je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. Ako interdisciplinárny odbor využíva poznatky z hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, spoločenskovedných a technických odborov. Odráža sa to v uplatňovaní hygienických, fyziologických a psychologických prístupov pri hodnotení vzťahu medzi zdravím, chorobou a pracovnými podmienkami.

 

Pracovné podmienky -  charakterizujú stav pracovného prostredia a spôsob výkonu práce, pričom zohľadňujú aj pracovné technológie a organizáciu práce.

 

V centre pozornosti je človek pri práci a prispôsobovanie práce človeku. Za zdraviu škodlivé faktory pracovného  prostredia sa pokladajú tie fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré dokázateľne poškodzujú zdravie, ako aj faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú jeho fyziologické a psychické funkcie

 

Úlohou PPL

- je usmerňovať celospoločenskú a zdravotnícku prevenciu ochorení a poškodení zdravia z práce so zohľadnením mimopracovných vplyvov a životného štýlu a pozitívne ovplyvňovať ochranu a podporu zdravia pracovníkov. Táto úloha sa realizuje odborným usmerňovaním na základe objektívnych údajov o pracovných podmienkach a zdraví pracovníkov, vykonávaním štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci, odborným poradenstvom a výchovou k zdraviu.

 

Náplň  práce

v     Sledovanie bionegatívnych a biopozitívnych faktorov pracovného prostredia na zdravie pracovníkov s cieľom chrániť a upevňovať ich zdravie a pracovnú pohodu

v     Sledovať podmienky práce vybraných skupín pracovníkov, najmä pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých, žien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou.

v     Analyzovať a hodnotiť príčiny poškodení zdravia, t.j. špecifické a nešpecifické faktory práce a pracovného prostredia a analyzovať príčiny zhoršovania pracovnej pohody

v     Navrhovať opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovanie práce telesným a duševným schopnostiam pracovníkov

v     Zúčastňovať sa na príprave a vypracovaní programov efektívnej ochrany zdravia pracujúcich, na ich realizácii a vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov

v     Odborne usmerňovať zamestnávateľov pri vytváraní podmienok zabezpečujúcich pozitívny rozvoj zdravia pracovníkov a aktívne sa podieľať na ich výchove a vzdelávaní

v     Podieľať sa na práci tímov zabezpečujúcich závodné zdravotné služby

v     Úzko spolupracovať s odborom klinického pracovného lekárstva

v     Určovať kritéria zdravých pracovných podmienok a pripravovať legislatívne úpravy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, optimalizácie pracovných podmienok a vylúčenia, resp. obmedzenia nových pracovných rizík

v     Kontrolovať dodržiavanie legislatívnych úprav a individuálnych  správnych aktov stanovených na ochranu zdravia človeka pri práci

v     Využívať represívne opatrenia pri odhalení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení uložených štátnym zdravotným dozorom

v     Vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie s cieľom presadzovať a realizovať opatrenia primárnej  prevencie (napr. pri výstavbe a rekonštrukcií výrobných objektov, pri vývoji, výrobe a dovoze nových strojov, technológií, zariadení, materiálov a chemikálií, pri objektivizácií faktorov pracovného prostredia, pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdravie pracovníkov, atď)

 

 

Metódy práce

  • Štátny zdravotný dozor -terénne prieskumy
  • Štúdie zdravotného stavu vybraných skupín obyvateľstva
  • Využívanie výsledkov rutinných a cielených sledovaní iných odborov (výsledky laboratórnych analýz a meraní fyzikálnochemických, mikrobiologických, biologických ukazovateľov,  výsledky zistení iných kontrolných orgánov a iné).
  • Metódy výpočtovej techniky informačného systému na vytváranie databázy zdravotného stavu a pracovných podmienok vybraných skupín obyvateľstva a na štúdium vzťahov medzi pracovnými podmienkami a zdravím.

 

Spolupráca s inými odbormi a organizáciami

 Pracovníci PPL spolupracujú pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k pracovným podmienkam a pri presadzovaní preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia s:

  • ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie, zdravotnej výchovy a informatiky,
  • klinickými medicínskymi odbormi,
  • orgánmi štátnej správy a samosprávy,
  • ďalšími právnymi subjektami, ktorých činnosť má dopad na zdravie obyvateľstva,
  • vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva a iných rezortov,
  • inými zložkami verejného života.

 

 

Novinky