NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov.


Azbest a jeho účinky na zdravie: Pretrvávajúci výskyt ochorení zo zaprášenia pľúc azbestovým prachom dokazuje negatívny vplyv azbestového prachu na zdravotný stav exponovaných osôb, nakoľko dlhodobé vdychovanie azbestu spôsobuje azbestózu, zhubné nádory pohrudnice, už pri krátkodobej expozícii s odstupom niekoľkých rokov. Vznik ochorenia závisí od: druhu azbestu, koncentrácie, doby expozície, špecifických účinkov, individuálnej vnímavosti, pôsobenia ďalších faktorov (fajčenie). Smernica EÚ 1999/77/ES zakázala všetky spôsoby používania a spracovania azbestu od 1.1.2005 a smernica 2003/18/ES zakázala ťažbu, výrobu azbestu a predaj azbestových výrobkov. Doteraz použité azbestovocementové výrobky smie odstraňovať a zneškodňovať firma oprávnená na túto činnosť v zmysle platnej legislatívy. V prílohe č.4 k vyhláške č.259/2008 Zz SR je limitná hodnota azbestových vlákien vo vnútornom ovzduší budov stanovená na 1000 vlákien m-3.

NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na RÚVZ so sídlom v Nitre zabezpečuje akreditované odbery a stanovenia anorganických vláknitých prachov vo vnútornom a pracovnom ovzduší a v pevných materiáloch elektrónovým mikroskopom na celom území SR od roku 2000. Vyhodnocuje vzorky vnútorného a pracovného ovzdušia počas likvidácie azbestových materiálov a po skončení prác. Podľa požiadaviek terénneho oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a objednávok organizácií vyhodnocuje vo vzorkách z pracovného ovzdušia i umelo vyrobené minerálne vlákna ( sklenené, čadičové, keramické).

Činnosť NRC za rok 2014

počet vyhodnotených vzoriek 239

počet odobratých vzoriek ovzdušia našim akreditovaným laboratóriom 100

odborná a konzultačná pomoc pri činnostiach a riešení problémov v oblasti vláknitých prachov zabezpečovanie špeciálnych činností, ktoré nie je možné vykonávať na iných odborných pracoviskách RÚVZ v SR


Sadzby výkonov stanovenie anorganických vláknitých častíc vo vnútornom a pracovnom ovzduší pomocou elektrónového mikroskopu

230,52€

stanovenie anorganických vláknitých častíc v pevnej vzorke

154,93€Kontakt: Ing. Iveta Kadlecová, Marta Oborová


č. tel. :037/6560497 mobil : 0911 974 659 e-mail : nr.nrc@uvzsr.sk

Novinky