Individuálne zásobovanie vodou

Individuálne zásobovanie vodou

 

Individuálnym zásobovaním sa rozumie zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3, alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb. 

                                                    /Vyhláška MZ SR č.151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody/.

 

Individuálne zásobovanie vodou sa využíva najmä v domácnostiach a ako zdroje vody pre tento účel využívajú studne:

-          kopané

-          vŕtané

-          razené (vbíjané)

                

                                                      Ochrana individuálnych vodných zdrojov:

 

                                                          Z okolia studne do vzdialenosti 30 m (v závislosti od priepustnosti   podložia) treba odstrániť všetky zdroje  možného znečistenia - smetiská,

                                                 hnojiská, žumpy, silážne jamy akýkoľvek  iný zdroj, z ktorého by mohli prenikať nečistoty do studne. Aj vzdialenejšie zdroje znečistenia treba

                                                   technicky zabezpečiť tak, aby nečistoty z nich nemohli prenikať do vody prameňa, studne, ani do pôdy v okolí.

         
               

                                    Úprava okolia studne:

 

-          plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek  znečisťovaná, prístup k studni sa doporučuje vydláždiť

-          povrchové vody musia byť odvedené mimo studňu a jej okolie. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda treba vyplniť nezávadnou zeminou alebo odvodniť.

-          okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť  vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od

        studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.

-          studňa má byť vodotesne uzatvorená poklopom (nie z dreveného materiálu) presahujúcim priemer studne

-          studňa má byť zabudovaná tak, aby prevyšovala 30 – 50 cm nad terén

 

      Ak je technický stav studne zlý, môže prísť k znečisteniu vody lístím alebo inými nečistotami, ku kontaminácii

      vody chemickými látkami (postrekové látky, ropné produkty), patogénnymi alebo podmienene patogénnymi

      mikroorganizmami. Pri jednorázovej kontaminácii vody nečistotami alebo chemickými látkami je nutné vodu zo

     studne vyčerpať a studňu dôkladne vyčistiť. Pri kontaminácii látkami obsahujúcimi mikroorganizmy je nutné vodu

     dezinfikovať. Dezinfekcia má nasledovať i po vyčistení studne.

 

Návod na dezinfekciu zdrojov pitnej vody prípravkom SAVO (chlórňan sodný):

 

  1. Zistiť množstvo vody vo vodnom zdroji v m3.
  2. Na zistené množstvo vody sa nadávkuje dezinfekčný prostriedok (SAVO) tak, že na   1 m3 sa použije 9 ml dezinfekčného prípravku. Je to objem uzáveru fľaše.
  3. Najvhodnejšie je SAVO zmiešať v 8-10 l vody a takto pripravený roztok vliať do studne tak, že sa ním súčasne opláchne jej vnútorný obvodový plášť.
  4. Dezinfekčný účinok vody sa dosiahne po minimálne 30 minútovej expozícii roztoku. V prípade chlórového zápachu vody sa doporučuje studňu prečerpať.

 

PRI NÁHLOM ZHORŠENÍ SENZORICKÝCH VLASTNOSTÍ VODY (FARBA, CHUŤ, ZÁPACH) NIE JE VHODNÉ JU POUŽÍVAŤ NA PITNÉ ÚČELY A PRÍPRAVU STRAVY A O ĎALŠOM POSTUPE SA ODPORÚČA  PORADIŤ SA  ODBORNÍKOM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky