1

Kvalita pitnej vody v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce v roku 2008

 

 

1.2          Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

 

·         V okrese Nitra je zásobovaných z verejných vodovodov 143 292 obyvateľov, čo činí z celkového počtu obyvateľov v okrese 164 188 – 87,2 %,  z  počtu obyvateľov obcí s verejným vodovodom  157 379    91,05 %. 

·         Z počtu miest a obcí  okresu Nitra 62 je riešené zásobovanie verejnými vodovodmi v dvoch mestách a 54 obciach okresu, čo činí 87,1  %.

·         Počas roku 2008 neboli zistené prípady regulácie, resp. náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou, dodávka vody spotrebiteľom bola plynulá    

·         Zdravotná bezchybnosť:

Podľa tabuľkového prehľadu 1.2 a 1.3 možno v rámci hodnotenia kvality vody dodávanej

verejnými vodovodmi v obciach a mestách okresu Nitra konštatovať, že v roku 2008 bolo odobratých a vyšetrených v rámci monitoringu a ŠZD 222 vzoriek vôd závadných bolo 21  vzoriek.  

·         Podiel závadných vzoriek  -  9,4  %.

 

1.2.1   Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity   ukazovateľov kvality pitnej vody

 

        V roku 2008 nebol RÚVZ požiadaný zo strany prevádzkovateľov vodovodov  o udelenie výnimky na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality vody.            

 

1.3     Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z verejných studní

       

       V rámci spracovaného harmonogramu sa v okrese zabezpečovalo sledovanie kvality vody verejných vodných zdrojov najmä v obciach, kde nie je verejný vodovod  V roku 2008 bola vykonaná kontrola a odber vzoriek zo zdrojov – artézskych studní v obciach Svätoplukovo, Mojmírovce, 5 prameňov v Nitre na Zobore, ktoré sú vyhľadávané obyvateľmi a turistami  ako i verejných  studní pri  b.j. a KD v obciach. V hodnotenom období boli zistené nedostatky v kvalite vody Svoradovho prameňa a prameňa na Pivonkovej ul. ktoré v roku 2008 z 3 odberov v dvoch  vykazovali opakovane nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody,  prameň Šindolka - vykazoval prekročenie limitu v ukazovateli arzén. Vodné zdroje - prameň na Martinskej doline a kopaná studňa na Podhájskej ul. vykazovali nevyhovujúcu kvalitu vody po stránke chemickej – prekročený limit dusičnanov.

      V roku 2008 bolo v súvislosti so zákazom používania vody z vlastného verejného vodného zdroja Domova sociálnych služieb v obci Ľudovítová vydaným v roku 2007 na základe zistenia prekročenia NMH vo vode vodného zdroja v  ukazovateli arzén sledované zabezpečenie náhradného  zásobovania  obyvateľov Domova pitnou vodou z verejného vodovodu obce Výčapy Opatovce jej dostatočného množstva pre účely DSS a jej kvalita. Dovoz vody sa riešil v umývateľných a  uzatvárateľných nádobách z objektu MŠ. Zároveň  bol laboratórnymi rozbormi na základe objednávky DSS naďalej sledovaný obsah arzénu vo vode z vlastného vodného  zdroja DSS.  V súvislosti so zákazom používania vody v DSS sa v spolupráci so zriaďovateľom zariadenia riešilo vybudovanie vodovodnej prípojky z verejného vodovodu obce Výčapy – Opatovce. O zistených skutočnostiach v zásobovaní vodou v DSS Ľudovítová bol písomne informovaný Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave,  zriaďovateľ VÚC Nitra a Obvodný úrad životného prostredia Nitra.  Zákaz používania vody bol zrušený v rámci kontroly opatrení  v DSS dňa 20. 6.2008 s prijatím opatrení na sledovanie zabezpečenia režimu v zariadení. Ako je uvedené v kap. 1.1. počas roka bola posúdená v rámci územného  konania stavba - Vodovodná prípojka – prívodné vodovodné potrubie z verejného vodovodu obce Výčapy – Opatovce do obce  Ľudovítová a vodovodná prípojka pre Domov sociálnych služieb Ľudovítová. Stavba bola zrealizovaná a koncom roka 2008 skolaudovaná, čím sa poriešilo nevyhovujúce zásobovanie vodou DSS.  Vlastný vodný zdroj DSS bol z vodorozvodu  objektu a prevádzky zariadenia odpojený. 

 

     Nakoľko v okrese sú obce, kde obyvatelia využívajú aj  individuálne zdroje pre zásobovanie vodou, bez sledovania ich počtu nie je možné určiť % takto zásobovaných obyvateľov.

 

1.4     Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva 

 

       V roku 2008 neboli zaznamenané dôsledky nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľov a ani nebolo z okresu Nitra hlásené ochorenie na methaemoglobinémiu.

 

1.5     Zhodnotenie monitoringu a štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním pitnou vodou

 

       Monitoring kvality pitnej vody z verejných vodovodov sa vykonával v súlade s vypracovaným harmonogramom kontroly kvality vody z verejných vodovodov v meste  a obciach okresu Nitra. V roku 2008 bolo odobratých 147 vzoriek, výsledky kvality vody sú zrejmé z tab. č. 1.2.   

        Štátny zdravotný dozor sa v roku 2008 vykonával cielene v opodstatnených prípadoch  v rámci šetrenia oznámení obyvateľov a pod. a bol zameraný na kontrolu vodných zdrojov, vodojemov, čerpacích staníc a režimu využívania PHO. Nedostatky na tomto úseku zistené neboli. V rámci ŠZD bolo odobratých  75 vzoriek, výsledky kvality vody sú v tab. č. 1.3. 

        V roku 2008 bol v rámci ŠZD preverené zásobovanie pitnou vodou mesta Nitry a kvalita vody vo vodojeme Lupka – neboli zistené nedostatky. 

 

        Z tabuľkového vyhodnotenia výsledkov kvality vody verejných vodovodov je zrejmé, že táto bola vcelku uspokojivá, nedostatky v kvalite vody sa operatívne riešili s prevádzkovateľmi vodovodov ako i diaľkovodného systému  Jelka – Galanta – Nitra a Gabčíkovo.  

        

1.6          Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

 

       Prevádzkovú kontrolu kvality vody zabezpečovanú prevádzkovateľom vodovodov Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s Nitra  možno hodnotiť dobre.  Schválený harmonogram odberov vzoriek vôd  prejednaný na spoločnom rokovaní na RÚVZ sa dodržiaval a výsledky sledovania kvality vody boli pre informáciu RÚVZ Nitra priebežne doručované. 

 

Okres: Nitra

 

Tab. č. 1.2: Prehľad kvality vody verejných vodovodov podľa výsledkov monitoringu

 

P.č.

 

Názov vodovodu

 

Obec

Celkový počet vyšetrených vzoriek

Z toho závadných

Závadnosť vzoriek

 

počet

 

%

Fyz.chem.

Mikrobiol.

Biolog.

abs.

%

abs.

%

abs

%

 

 

 

PM

KM

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   

Jelka+

Gabčíkovo+

Ponitriansky skup.vodovod

 

Nitra

 

Čechynce

 

2

0

6

 

2

1

 

0

12,5

 

0

0

 

0

0

 

0

1

 

0

12,5

 

0

0

 

0

0

 

0

2.

Jelka+

Gabčíkovo-

Cabaj – Čápor

Mojmírovce

Ivanka pri Nitre

Lužianky

Svätoplukovo

Lehota

Branč

Veľké Zálužie

Jarok

Zbehy

 

1

0

0

 

1

0

1

0

1

1

1

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

 

2

0

0

0

1

0

0

 

0

0

0

 

66,6

0

0

0

33,3

0

0

 

0

0

0

 

1

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

33,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

 

33,3

0

0

0

33,3

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

3.        

Gabčíkovo

Vráble

Melek

Veľké Chyndice

Malé Chyndice

Telince

Nová Ves nad Žitavou

Tajná

Čifáre

Žitavce

Lúčnica nad Žitavou

Paňa

Vinodol

1

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

3

2

2

 

2

2

2

 

2

2

2

2

 

2

2

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

1

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

50

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

1

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

50

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

5.

Skupinový vodovod

Kolíňany

Kolíňany

Hosťová

Dolné Obdokovce

Čeľadice

Golianovo

Malá Lapáš

Veľký Lapáš

Babindol

Klasov

1

0

0

 

0

0

0

0

0

0

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

5.

 

6.

Skup.vodovod Radošina

Ponitriansky skupinový vodovod

Kapince

Malé Zálužie

Výčapy Opatovce

Čakajovce

Nitrianske Hrnčiarovce

1

1

1

 

1

1

2

2

2

 

2

2

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

0

0

0

 

0

0

 

0

0

0

 

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

20.

21.

 

22.

 

 

Alekšince

Štefanovičová

Nové Sady

Lukáčovce

Podhorany

Bádice

Veľká Dolina

Poľný Kesov

Jelenec

Rumanová

Pohranice

Rišňovce

Nitra-časť Drážovce

Štitáre

Hruboňovo

 

Nové Sady - Sila

 Alekšince

Štefanovičová

Nové Sady

Lukáčovce

Podhorany

Bádice

Veľká Dolina

Poľný Kesov

Jelenec

Rumanová

Pohranice

Rišňovce

Nitra-časť Drážovce

Štitáre

Šurianky

Hruboňovo

Nové Sady – Sila

Čab

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

 

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

33,3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

33,3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

 

Spolu

 

32

115

6

4,08

1

0,68

5

3,4

0

0

 

 

PM - preverovací monitoring

KM - kontrolný monitoring

 

0kres Šaľa

 

 

1.2          Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

 

·         Z počtu obyvateľov okresu 54 049 bolo v roku 2008 zásobovaných pitnou vodou z

verejných  vodovodov 52 515 obyvateľov, čo činí 97,16 %. V porovnaní s rokom 2007 došlo k  miernemu nárastu zásobovaných obyvateľov.

·         Dodávka  vody  spotrebiteľom  v  obciach   okresu    Šaľa     bola  plynulá,   neboli    

zaznamenané odstávky a jej regulovanie ani náhradné zásobovanie vodou. 

·         Zdravotná bezchybnosť :

          Podľa tabuľkového prehľadu č.1.3 možno v rámci hodnotenia kvality vody dodávanej verejnými vodovodmi v meste Šaľa a v obciach okresu konštatovať, že v roku 2008 bolo z celkového počtu odobratých vzoriek v rámci monitoringu ako i ŠZD 55 vzoriek závadných bolo 6 vzoriek  a to 1 vzorka po stránke mikrobiologickej a 5 vzoriek  po stránke fyzikálno - chemickej.

·         Podiel závadných vzoriek činil  10,9 %. 

·         Nebola zaznamenaná dlhodobo nevyhovujúca kvalita vody dodávaná z verejných

vodovodov.

 

1.2.1   Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity   

                       ukazovateľov kvality pitnej vody

 

          V hodnotenom roku nebol RÚVZ so sídlom v Nitre požiadaný o udelenie výnimky na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality vody.  

 

1.3     Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z verejných studní

 

          V tejto oblasti nedošlo k zmenám. V roku 2008 boli v rámci spracovaného harmonogramu sledované verejné vodné zdroje – artézske studne v meste Šaľa, obci Vlčany, Diakovce, Selice a Dlhej nad Váhom, Horná Kráľová a Močenok v rámci ŠZD a platených služieb. Na základe laboratórnych analýz bola v zmysle platnej legislatívy zistená nevyhovujúca kvalita vody v artézskej studne v meste Šaľa na Vlčanskej ul. pre zvýšený limit v ukazovateli Fe a Mn a pretrváva nevyhovujúca kvalita vody v artézskej studni v meste Šaľa na Záhradníckej ul. , ktorá vykazuje trvale prekročený limit v ukazovateli arzén. V obci Močenok vykazovala artézska studňa pri reštaurácii ELSA nevyhovujúcu kvalitu vody po stránke chemickej pre prekročený limit Fe a farby opakovaným rozborom neboli zistené nedostatky. Z výkonu ŠZD vyplynuli pre prevádzkovateľa verejných vodných zdrojov v meste Šaľa nápravné opatrenia. Vzhľadom k tomu, že vo všetkých obciach okresu je verejný vodovod, nie je sledovaný počet obyvateľov využívajúcich verejné studne. Tento údaj je možné uviesť len odhadom – 3,66 %. V uvedenom údaji môžu byť však zahrnuté aj domové studne s neznámou kvalitou vody. Na základe laboratórnych analýz RÚVZ neboli zistené v kvalite vody závažné nedostatky. 

 

1.4.    Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva 

 

          V uplynulom roku nebol zaznamenaný výskyt negatívnych dôsledkov na zdravie obyvateľov z titulu kvality pitnej vody ani nebolo z okresu Šaľa hlásené ochorenie na methaemoglobinémiu.

 

1.5      Zhodnotenie monitoringu a štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním  pitnou vodou

                                                                                       

          Monitoring kvality vody dodávanej verejnými vodovodmi sa vykonával preverovací a kontrolný na základe spracovaného harmonogramu v zmysle pokynov ÚVZ SR Bratislava a  Nariadenia vlády SR č.354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu rozbormi v rozsahu vyšetrení, ktoré zabezpečuje odbor laboratórnych činností RÚVZ.  V roku 2008 bolo v okrese Šaľa v rámci monitoringu odobratých 40 vzoriek. Vyhodnotenie kvality vody je zrejmé z tab.č.1.2.                            

          Štátny zdravotný dozor sa vykonával podľa potreby v rámci šetrenia oznámení obyvateľov a pod. Vzorky boli odoberané zo siete jednotlivých verejných vodovodov a čerpacích staníc a vyšetrované na ukazovatele základného rozboru. Bolo odobratých 15 vzoriek. Vyhodnotenie kvality vody vyplýva z tab. č. 1.3.  

 

1.6     Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

 

          Prevádzkovú kontrolu kvality vody z verejných vodovodov  v okrese Šaľa zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť OZ Galanta so sídlom v Šali podľa spracovaného harmonogramu, ktorý bol prejednaný na spoločnom rokovaní na RÚVZ Nitra. U vodovodov Hájske, Močenok a Horná Kráľová túto činnosť vykonáva Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s, Nitra. Výsledky sledovania o kvalite vody sú pre informáciu RÚVZ Nitra priebežne doručované. Spolupráca so ZsVS ako i diaľkovodmi bola zo strany RÚVZ  uplatnená napr. v rámci spracovania rôznych hodnotiacich správ pre ÚVZ SR Bratislava.            

 

Okres: Šaľa

 

Tab. č. 1.2: Prehľad kvality vody verejných vodovodov podľa výsledkov monitoringu

 

P.č.

 

Názov vodovodu

 

Obec

Celkový počet vyšetrených vzoriek

PM     KM

Z toho závadných

Závadnosť vzoriek

 

počet

 

%

Fyz.chem.

Mikrobiol.

Biolog.

abs.

%

abs.

%

abs

%

1.

Jelka+

Gabčíkovo

Šaľa

Diakovce

Kráľová nad Váhom

Dlhá nad Váhom

Trnovec nad Váhom

Močenok

Horná Kráľová

 

1

1

1

 

1

 

1

 

1

1

3

2

2

 

2

 

2

 

2

2

 

0

0

0

 

0

 

1

 

1

0

0

0

0

 

0

 

33,3

 

33,3

0

0

0

0

 

0

 

1

 

1

0

0

0

0

 

0

 

33,3

 

33,3

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

0

2.

Gabčíkovo

 

Selice

Vlčany

Neded

Žihárec

Tešedíkovo

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

0

1

0

1

0

0

33,3

0

33,3

0

0

1

0

1

0

0

33,3

0

33,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

 

Hájske

Hájske

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Spolu

 

13

27

4

10

4

10

0

0

0

0

 

Okres Zlaté Moravce

 

1.1    Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

·         V okrese  Zlaté  Moravce  je  zásobovaných  z verejných  vodovodov  33 973  obyvateľov,

čo činí z celkového počtu obyvateľov v okrese 42 818 – 79,3  % a z počtu obyvateľov obcí s verejným vodovodom  39 734 -  85,5  %. 

·           počtu   obcí   okresu   33  má verejný vodovod vybudovaných 28 obcí, čo činí 84,8 %.

·         Počas roku 2008 neboli zistené prípady regulácie, resp. náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou.   

·         Zdravotná bezchybnosť:

      Podľa  tabuľkového prehľadu 1.2 a 1.3 možno v rámci hodnotenia kvality vody dodávanej verejnými vodovodmi v obciach a meste okresu Zlaté Moravce  konštatovať, že v roku 2008  bolo   odobratých     vyšetrených     rámci monitoringu a ŠZD 90 vzoriek vôd,  závadných bolo 10 vzoriek.

·         Podiel závadných vzoriek  -  11,1  %.

 

1.2.1   Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity   ukazovateľov kvality pitnej vody

 

        V roku 2008 nebol RÚVZ požiadaný zo strany prevádzkovateľov vodovodov  ani nebola udelená výnimka z kvality vody.          

 

1.2  Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z verejných studní

 

       V okrese Zlaté Moravce boli verejné studne sledované v zmysle spracovaného harmonogramu. V roku 2008 bola vykonaná kontrola verejných vodných zdrojov - prameňov v obci Kostolany pod Tribečom, zachyteného prameňa v obci Ladice  a verejných studní pri b.j. Velčice, OcÚ, 4 b.j. obce Hosťovce a v DSS Olichov. V hodnotenom roku na základe vykonaných laboratórnych analýz odobratých vzoriek RÚVZ bola zistená nevyhovujúca mikrobiologická kvalita vody v zdrojoch v obci Hosťovce, v DSS Olichov v práčovni a AB, v prameni Ladice. Opakovanými analýzami bola v DSS a v prameni Ladice preukázaná vyhovujúca kvalita vody. V ostatných vyššie uvedených zdrojoch neboli nedostatky zistené.     ody týchto zdrojov.       

     Nakoľko v okrese sú obce, kde obyvatelia využívajú aj individuálne zdroje pre zásobovanie vodou, bez sledovania ich počtu nie je možné určiť % takto zásobovaných obyvateľov.

     V roku 2008 bolo dané záväzné stanovisko k využívaniu vrtu ŽH-1 ako zdroja pitnej vody pre poľovnícku chatu Žiare pre Lesy  Topoľčianky.

 

1.4    Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva 

 

       V roku 2008 neboli zaznamenané dôsledky nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľov a ani nebolo z okresu Zlaté Moravce hlásené ochorenie na methaemoglobinémiu.

 

1.5    Zhodnotenie monitoringu a štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním pitnou vodou

 

       Monitoring kvality pitnej vody sa počas roka 2008 zabezpečoval v súlade s vypracovaným harmonogramom kontroly kvality vody z verejných vodovodov v meste  a obciach okresu Zlaté Moravce. Odobratých bolo 79 vzoriek, výsledky kvality vody sú zrejmé z tab. č. 1.2.   

        Štátny zdravotný dozor sa v roku 2008 vykonával cielene v opodstatnených prípadoch a bol zameraný na kontrolu vodných zdrojov, vodojemov, čerpacích staníc a režimu využívania PHO. Nedostatky na tomto úseku zistené neboli. V rámci ŠZD bolo odobratých  11 vzoriek, výsledky kvality vody sú v tab. č. 1.3. 

        Z tabuľkového vyhodnotenia výsledkov kvality vody verejných vodovodov je zrejmé, že táto bola vcelku uspokojivá, nedostatky v kvalite vody boli operatívne riešené s prevádzkovateľmi.

  

1.6     Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

 

        Prevádzkovú   kontrolu   kvality   vody   zabezpečovanú   prevádzkovateľom vodovodov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Nitra možno hodnotiť dobre.  Schválený harmonogram odberov vzoriek vôd  sa dodržiaval a výsledky sledovania kvality vody boli pre informáciu RÚVZ Nitra priebežne doručované. 

       Prevádzka vodovodov v obci Hostie a Čaradice  bola v roku 2008 zabezpečovaná odbornými pracovníkmi, u vodovodu Mankovce  je prevádzkovateľom Vodostav Zlaté Moravce. Ich prevádzková kontrola kvality vody je riešená formou objednávok. Ich počet a rozsah bol v súlade s platnou legislatívou.    

 

Okres: Zlaté Moravce

 

Tab. č. 1.2: Prehľad kvality vody verejných vodovodov podľa výsledkov monitoringu

 

P.č.

 

Názov vodovodu

 

Obec

Celkový počet vyšetrených vzoriek

PM     KM

Z toho závadných

Závadnosť vzoriek

 

počet

 

%

Fyz.chem.

Mikrobiol.

Biolog.

abs.

%

abs.

%

abs

%

1.

 

 

 

 

 

 

 

Gabčíkovo

Vieska nad Žitavou

Slepčany

Tesárske Mlyňany

Čierne Kľačany

Volkovce

Choča

Beladice

Čaradice

Slažany

Zlaté Moravce

Zlaté Moravce- Prílepy

Velčice

Zlatno

Tekovské Nemce

Červený Hrádok

Malé Vozokany

Veľké Vozokany

Nevidzany

 

0

 

0

0

 

0

 

1

0

0

1

0

1

 

1

0

1

1

 

0

 

0

 

0

 

0

2

 

2

2

 

2

 

2

2

2

2

2

3

 

1

2

2

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

0

 

0

0

 

1

 

0

1

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

50

 

0

50

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

0

0

 

1

 

0

1

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

50

 

0

50

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.

Obyce -Topoľčianky

 

Obyce

Topoľčianky

1

1

2

2

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

 

 

Gabčíkovo+Žitavany

Žitavany

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

 

12.

Lovce

Skýcov

Machulince

Martin nad Žitavou

Nemčiňany

Mankovce

Jedľové Kostoľany

Hostie

Lovce

Skýcov

Machulince

Martin nad Žitavou

Nemčiňany

Mankovce

Jedľové Kostoľany

Hostie

1

1

1

1

 

1

1

2

 

1

2

4

2

2

 

2

2

4

 

2

0

0

0

0

 

1

0

0

 

0

0

0

0

0

 

33,3

0

0

 

0

0

0

0

0

 

1

0

0

 

0

0

0

0

0

 

33,3

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

 

Spolu

 

17

62

3

3,80

3

3,80

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Novinky