Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2021

 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou boli dňa 21.04.2021 zamestnankyňou RÚVZ so sídlom v Nitre odobraté vzorky vôd z prameňov na území mesta Nitry - k.ú. Zobor (Svoradov prameň, prameň Šindolka a prameň na Pivoňkovej ulici). 

  

Laboratórnymi  vyšetreniami bolo zistené, že vzorky vody odobraté zo Svoradovho prameňa a z prameňa na Pivoňkovej ulici dňa 21.04.2021 v stanovených ukazovateľoch          n e v y h o v u j ú  požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z.z. - pre prekročenie limitu v mikrobiologickom ukazovateli koliformné baktérie.

 

Vzorka vody odobratá z prameňa Šindolka n e v y h o v u j e  požiadavkám vyhlášky     MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky MZ SR       č. 97/2018 Z.z. pre prekročenie limitu v chemickom ukazovateli : arzén.

 

Vzorka vody z Puškinovho prameňa nebola odobratá z dôvodu nulovej výdatnosti.

 

 

21.04.2021

Svoradov prameň

koliformné baktérie

Prameň Šindolka

arzén

Prameň Pivoňka

koliformné baktérie

Puškinov prameň

vzorka vody nebola odobratá

 

Novinky