Upozornenie pre dodávateľov pitnej vody

 

Od 12.1.2023 novelou zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na nasledovné zmeny:

 

§ 17 Pitná voda

(1) Pitná voda je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, vo verejných priestoroch alebo v súkromných priestoroch, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo je balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch24) pri výrobe, manipulácii a umiestnení potravín na trh.24a)

 

(2)Požiadavky na pitnú vodu sa okrem požiadaviek na mikrobiologické ukazovatele kvality vody vzťahujú aj na pramenitú vodu.24b)

 

(3)Pitnou vodou podľa odseku 1 nie je

 a) prírodná minerálna voda,24c)

b)prírodná liečivá voda.24d)

(4) Kontrolou kvality pitnej vody sa zisťujú

a) ukazovatele kvality pitnej vody ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

b) doplnkové ukazovatele kvality pitnej vody určené úradom verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. ap),

c)látky a zlúčeniny, ktoré sú uvedené v zozname sledovaných látok alebo zlúčením podľa § 5 ods. 4 písm. ao) tretieho bodu.

 

(5) Limity ukazovateľov kvality pitnej vody sú určené ako najvyššia medzná hodnota, medzná hodnota alebo odporúčaná hodnota. Najvyššia medzná hodnota je limit zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody. Medzná hodnota je limit ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli s prekročeným limitom. Odporúčaná hodnota je limit alebo rozsah hodnôt ukazovateľa kvality pitnej vody, ktoré sú žiaduce z hľadiska ochrany zdravia; prekročenie alebo nedodržanie odporúčanej hodnoty nevylučuje použitie vody ako pitnej vody.

 

(6) Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak

a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu,

b) spĺňa najvyššie medzné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku                      4 písm. a) a b),

c)sú prijaté opatrenia na zabezpečenie jej zdravotnej bezpečnosti a ochrany ľudského zdravia, ktoré vychádzajú zo zásady predbežnej opatrnosti.

 

(7) Monitorovanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody sa vykonáva priebežnou a pravidelnou kontrolou kvality pitnej vody podľa programu monitorovania.

 

(8) Odber pitnej vody a analýza pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody musia byť vykonané v súlade s požiadavkami na metódy odberov a metódy analýz podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w); fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva odber a analýzu pitnej vody, musí byť akreditovaná.24e

 

 

§ 17a     Výnimka na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody

(1) Ak pitná voda nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, regionálny úrad verejného zdravotníctva môže na použitie takej pitnej vody povoliť v súlade s odsekmi 2 a 3 prvú výnimku, najviac na tri roky. Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, nemožno udeliť pre vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Ak počas obdobia, na ktoré bola udelená prvá výnimka, nedošlo k zlepšeniu kvality pitnej vody, môže úrad verejného zdravotníctva výnimočne povoliť druhú výnimku najviac na tri roky.

 

(2) Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, možno povoliť len v odôvodnených prípadoch na ukazovatele kvality pitnej vody, ktorých limit je určený ako najvyššia medzná hodnota a pre

     a) novú plochu povodia,24f)

      b) nový zdroj znečistenia zistený v ploche povodia alebo novozistené ukazovatele kvality pitnej      vody, alebo

   c) nepredvídanú a výnimočnú situáciu v existujúcej ploche povodia, ktorá by mohla viesť k     dočasne obmedzenému prekročeniu limitov ukazovateľa kvality pitnej vody; pre takúto    situáciu sa nemôže udeliť druhá výnimka.

 

(3) Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody možno povoliť, ak výnimkou povolená hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody neohrozí zdravie ľudí a zásobovanie pitnou vodou v oblasti, v ktorej pitná voda nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody nemožno zabezpečiť inými primeranými prostriedkami.

 

(4) Žiadosť o výnimku na použitie pitnej vody podľa § 13 ods. 4 písm. m), ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, obsahuje

            a) údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),

            b) odôvodnenie žiadosti o výnimku,

            c) nový návrh limitu ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka, a jeho    uplatňovanie pre skupiny obyvateľstva,

            d) obdobie, na ktoré sa výnimka žiada,

            e) vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v oblasti, ktorej sa výnimka týka, vrátane      množstva dodávanej pitnej vody za deň, počtu zásobovaných obyvateľov a informácie, či sa    týka aj potravinárskych podnikov; vyhodnotenie musí preukázať, že dodávanie pitnej vody    nemožno zabezpečiť iným spôsobom,

            f) laboratórne analýzy kvality pitnej vody,

            g)hodnotenie zdravotného rizika vykonané odborne spôsobilou osobou podľa § 15 ods. 1          písm. b) na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia, ktoré vyplýva z     nedodržania limitu ukazovateľa kvality pitnej vody pre zásobovaných obyvateľov vrátane odporúčaní na ochranu obyvateľov, pre ktorých by výnimka mohla predstavovať riziko     ohrozenia zdravia,

            h) návrh programu monitorovania, ktorý, ak je to potrebné, zahŕňa aj zvýšenú      monitorovaciu činnosť,

            i) nápravné opatrenia a odhad súvisiacich nákladov,

            j) spôsob informovania obyvateľov podľa § 17a ods. 6 písm. a).

 

(5) Rozhodnutie o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, obsahuje

            a) odôvodnenie výnimky vrátane podmienok, za akých bola výnimka povolená,

            b) najvyššiu povolenú hodnotu ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka,

            c) obdobie platnosti výnimky,

            d) vymedzenie oblasti, ktorej sa výnimka týka, množstvo dodávanej pitnej vody za deň,            počet dotknutých obyvateľov a informáciu, či sa výnimka týka aj potravinárskych        podnikov,

            e) výsledky kontroly kvality pitnej vody,

            f) program monitorovania,

            g) súhrn návrhu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác, odhadu           nákladov a zabezpečenia revízie opatrení.

 

(6) Osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku, je povinná

            a) informovať bezodkladne obyvateľov, ktorých sa výnimka týka, o povolení výnimky a o             podmienkach jej povolenia; ak výnimka môže pre niektorú časť obyvateľov predstavovať          možné ohrozenie zdravia, do informácie je povinná zahrnúť aj pokyny na ochranu zdravia          ľudí,

            b) vykonať pred uplynutím platnosti každej povolenej výnimky kontrolu kvality pitnej vody      a predložiť výsledky kontroly kvality pitnej vody a informácie o dosiahnutom zlepšení          kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ak išlo o prvú výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, alebo úradu        verejného zdravotníctva, ak išlo o druhú výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa            limit ukazovateľa kvality pitnej vody.

(7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže nesplnenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody na základe rozsahu prekročenia a súvisiaceho rizika ohrozenia zdravia určiť za nevýznamné, ak

a) limit ukazovateľa kvality pitnej vody za posledný rok nebol prekročený celkovo viac ako 30 dní        a

b) prijatými opatreniami dôjde k obnoveniu kvality pitnej vody do 30 dní odo dňa zistenia nesplnenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody.

 

(8) Ak regionálny úrad verejného zdravotníctva určí nesplnenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody ako nevýznamné, nariadi výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, nariadením opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. p) alebo podľa § 12 ods. 3 písm. j); v rozhodnutí o nariadení opatrenia určí len najvyššiu povolenú hodnotu prekročeného ukazovateľa kvality pitnej vody a lehotu na obnovenie kvality pitnej vody.

 

 

§ 17b    Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec

(1) Pri zásobovaní pitnou vodou sa uplatňuje manažment rizík pre celý vodárenský dodávateľský reťazec od plochy povodia až po miesto používania na vodovodnom kohútiku u spotrebiteľa.

(2) Manažment rizík je systematický proces, ktorý zahŕňa

            a) analýzu rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich    následkov nebezpečných udalostí,

            b) posúdenie a vyhodnotenie rizík, ktorými sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na        ich zmiernenie alebo odstránenie,

            c) riadenie rizík, ktorými sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo        odstránenie neprijateľných rizík.

(3) Na účel manažmentu rizík

            a) rizikom je vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou výskytu nebezpečnej udalosti majúcej škodlivý účinok na človeka v dôsledku expozície nebezpečenstvu a závažnosti z     nej plynúceho následku; riziko je charakterizované a vyhodnocované pomocou miery rizika predstavujúcej súčin pravdepodobnosti jej výskytu a závažnosti jej následku,

            b) nebezpečenstvom je biologický faktor, chemický faktor, fyzikálny faktor alebo            rádiologický faktor, ktorý sa nachádza vo vode, alebo iný faktor, ktorý môže ohroziť ľudské   zdravie; rádiologickým faktorom sa rozumie obsah prírodných rádionuklidov alebo        umelých rádionuklidov v pitnej vode,

            c) nebezpečnou udalosťou je udalosť, ktorou sa do systému zásobovania pitnou vodou   dostáva nebezpečenstvo, alebo pri ktorej sa takéto nebezpečenstvo nedarí zo systému       zásobovania pitnou vodou odstrániť.

(4) Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec pozostáva z manažmentu rizík

            a) v plochách povodia,24f) ktorý zahŕňa posúdenie rizík a riadenie rizík v súvislosti s      plochami povodia pre miesta odberu,

            b) systému zásobovania pitnou vodou, ktorý zahŕňa posúdenie rizík a riadenie rizík systému       zásobovania pitnou vodou od miesta odberu, dopravu vody, úpravu, akumuláciu a       distribúciu pitnej vody po vodovodnú prípojku,24g)

            c) domových rozvodných systémov, ktorý zahŕňa posúdenie rizík z domových rozvodných        systémov; domovým rozvodným systémom sú potrubia, armatúry a zariadenia          nainštalované medzi vodovodným kohútikom a rozvodnou vodovodnou sieťou dodávateľa    pitnej vody.

 

 

 

 

 

§ 17c   Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti dodávateľa pitnej vody

 

(1) Posúdenie rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 17b ods. 4 písm. b)

            a) zohľadňuje výsledky posúdenia rizík a riadenia rizík v súvislosti s plochami povodia pre         miesta odberu z vodárenského zdroja,

            b) obsahuje popis systému zásobovania pitnou vodou od miesta odberu po vodovodnú   prípojku,24g)

            c) identifikuje nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti systému zásobovania pitnou vodou a         obsahuje posúdenie rizík pre ľudské zdravie z používania pitnej vody s prihliadnutím na    riziká vyplývajúce zo zmeny klímy, strát vody24h) a presakujúcich potrubí.

(2) Opatreniami v oblasti riadenia rizík na základe výsledkov posúdenia rizík systému zásobovania pitnou vodou sú

            a) kontrolné opatrenia na predchádzanie rizík, zmiernenie rizík alebo odstránenie             neprijateľných rizík, ktoré môžu znížiť kvalitu pitnej vody a ohroziť plynulé zásobovanie         pitnou vodou,

            b) doplnkové kontrolné opatrenia k plánovaným opatreniam alebo prijatým opatreniam na          zníženie rizík z plôch povodia pre miesta odberu podľa osobitných predpisov,24i) ktoré            môžu zhoršiť kvalitu pitnej vody,

            c) prevádzkové monitorovanie,24j)

            d) opatrenia, aby pitná voda bola chemickými látkami na úpravu vody a vedľajšími         produktmi dezinfekcie znečistená v čo najnižšej možnej miere; opatrenia nemôžu ohroziť      zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a znížiť účinnosť dezinfekcie pitnej vody,

            e) kontrola účinnosti použitej dezinfekcie,

            f) kontrola materiálov, výrobkov a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou a   chemických látok na úpravu vody podľa § 18.

 

(3) Dodávateľom pitnej vody je

            a)prevádzkovateľ verejného vodovodu,24k)

            b)fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo       používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva pitnú vodu alebo       používa pitnú vodu vo verejnom záujme a využíva vodárenské zdroje povolené na osobitné     užívanie vôd24l) a nie je odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu;24m) za     dodávateľa pitnej vody sa nepovažuje prevádzkovateľ potravinárskeho podniku,24n)

            c)každá osoba, ktorá pitnú vodu od dodávateľa podľa písmena a) alebo písmena b) dodáva       alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme.

 

(4) Dodávateľ pitnej vody je povinný

            a) zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky na zdravotnú bezpečnosť     podľa § 17 ods. 6,

            b) vypracovať pre každý systém zásobovania manažment rizík systému zásobovania pitnou        vodou a predložiť ho podľa rozsahu územia, pre ktorý je vypracovaný, na posúdenie úradu          verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ak v odsekoch            5 a 6 nie je ustanovené inak; súčasťou manažmentu rizík systému zásobovania pitnou        vodou je program monitorovania pitnej vody,

            c) aktualizovať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou najmenej raz za šesť            rokov a predložiť ho podľa rozsahu územia, pre ktorý je vypracovaný, na schválenie úradu          verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; opätovne na    schválenie je potrebné ho predložiť pri každej jeho zmene,

            d)poskytnúť osobe podľa odseku 3 písm. c), ktorej dodáva pitnú vodu, dostačujúce       informácie z manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a výsledky monitorovania kvality pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodou na vytvorenie      programu monitorovania pitnej vody alebo manažmentu rizík systému zásobovania pitnou     vodou,

            e) vykonávať kontrolu kvality pitnej vody podľa programu monitorovania,

            f) vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho        predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w),

            g)zabezpečovať akreditované odbery vzoriek pitnej vody a analýzy vzoriek pitnej vody vykonať v akreditovanom laboratóriu,

            h)predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

                        1. výsledky kontroly kvality pitnej vody do troch mesiacov po ukončení                                      laboratórnych analýz pitnej vody,

                        2. informácie o metódach mikrobiologických analýz a biologických analýz; ak sa pri                    analýze kvality pitnej vody pre mikrobiologické ukazovatele použili iné ako                                 referenčné metódy, je potrebné predložiť aj všetky informácie o použitých metódach                        a ich rovnocennosti s referenčnými metódami; referenčné metódy sú ustanovené                                    všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

                        3. informácie o analytických metódach použitých na účely kontroly kvality pitnej                       vody vrátane minimálnych výkonnostných charakteristík a o ich zmene; požiadavky                 na analytické metódy sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom                                vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

                        4. informácie o trendoch alebo neobvyklých koncentráciách monitorovaných                               ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok,24o) ktoré zistil pri kontrole v                              plochách povodia,

 

            i) uchovávať výsledky kontroly kvality pitnej vody v elektronickej podobe najmenej desať         rokov,

            j) používať pri zásobovaní pitnou vodou materiály, výrobky a filtračné média určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu, ktoré spĺňajú       požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa § 18,

            k) vykonávať čistenie vodohospodárskych zariadení, plôch, priestorov a objektov, ktoré sú         súčasťou systému zásobovania pitnou vodou, alebo ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť        kvalitu pitnej vody,

            l) oznámiť bezodkladne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

                        1. oslobodenie od povinnosti vypracovať manažment rizík zásobovania pitnou                             vodou podľa odseku 4 písm. b),

                        2. zmeny vo vodárenskej úprave pitnej vody,

                        3. zmeny miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania,

                        4. prekročenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody ustanoveného najvyššou                             medznou hodnotou,

                        5. nedodržanie odporúčanej hodnoty látky alebo zlúčeniny zo zoznamu sledovaných                  látok alebo zlúčenín podľa § 5 ods. 4 písm. ao) tretieho bodu,

                        6. situácie, ktoré majú charakter incidentov podľa § 2 písm. zf),

            m) vykonať bezodkladne opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole kvality           pitnej vody zistilo prekročenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody určeného medznou       hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou,

            n) zistiť bezodkladne príčiny prekročenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody určeného          najvyššou medznou hodnotou a zabezpečiť nápravné opatrenia na obnovenie kvality pitnej vody, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia s ohľadom na rozsah prekročenia            limitu a súvisiace možné ohrozenie pre ľudské zdravie,

            o) zabezpečiť náhradné zásobovanie, ak mu boli uložené opatrenia na predchádzanie       ochoreniam, ktoré zakázali alebo obmedzili zásobovanie pitnou vodou, a informovať             p )obyvateľov o obnovení zásobovania pitnou vodou,sprístupniť zásobovaným obyvateľom           informácie o

                        1. pitnej vode, ktoré sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom                              vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

                        2. prekročení limitu ukazovateľa kvality pitnej vody, možnom ohrození zdravia,                          jeho príčine a o prijatých opatreniach vrátane zákazu alebo obmedzenia používania                 pitnej vody na predchádzanie ochoreniam, ak je to potrebné,

            q)poskytovať zásobovaným obyvateľom bez toho, aby museli o to žiadať, poradenstvo o             podmienkach spotreby a používania pitnej vody a

                        1. poradenstvo pravidelne aktualizovať s osobitnou pozornosťou na skupiny                                obyvateľov vystavené vo zvýšenej miere zdravotnému riziku, ktoré súvisí s pitnou                      vodou,

                        2. informácie podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1             písm. w), ktoré sa musia raz ročne aktualizovať,

            r) prijať, ak je to potrebné, vhodné technologické postupy úpravy vody pred dodávaním            pitnej vody do domových rozvodných systémov na zníženie alebo odstránenie rizík z             nedodržania požiadaviek na kvalitu pitnej vody,

            s) poskytnúť vlastníkom budov, ak je to potrebné, súčinnosť pri vykonávaní nápravných             opatrení v domových rozvodných systémoch.

 

(5) Na dodávateľa pitnej vody, ktorý dodáva alebo používa v priemere 10 m3 až 100 m3 pitnej vody za deň alebo zásobuje 50 až 500 osôb, sa nevzťahuje povinnosť vypracovať a predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti podľa odseku 4 písm. c) a d).

 

(6) Na dodávateľa pitnej vody, ktorý dodáva alebo používa v priemere menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobuje menej ako 50 osôb, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 17c ods. 4 písm. b) až d) a n) až r).

 

(7) Dodávateľ pitnej vody podľa odsekov 5 a 6 je povinný vypracovať a predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva program monitorovania; program monitorovania musí aktualizovať a predkladať najmenej raz za šesť rokov.

 

(8) Žiadosť o posúdenie manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 13 ods. 4 písm. n) obsahuje

            a) údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),

            b)návrh manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 13 ods. 4 písm.    n) vrátane miest odberu.

 

(9) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri povoľovaní zmeny v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o) môže

            a) znížiť početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo vypustiť         ukazovateľ kvality pitnej vody zo zoznamu ukazovateľov na kontrolu kvality pitnej vody      alebo

            b) zvýšiť početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo rozšíriť zoznam             ukazovateľov na kontrolu kvality pitnej vody.

 

 

 

(10) Žiadosť o posúdenie zmeny v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o) obsahuje

            a) údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),

            b) manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou,

            c) návrh na zmenu v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o).

 

 

§ 17d      Manažment rizík domových rozvodných systémov

 

(1) Manažment rizík domových rozvodných systémov pozostáva

            a) zo všeobecnej analýzy možných rizík domových rozvodných systémov a použitých     výrobkov a materiálov a ich vplyvu na kvalitu pitnej vody z vodovodných kohútikov,

            b) z monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v domových rozvodných systémoch          najmä v prioritných priestoroch, v ktorých sa všeobecnou analýzou podľa písmena a) zistili          osobitné riziká na kvalitu pitnej vody a pre ľudské zdravie, a v priestoroch, v ktorých môžu             byť obyvatelia takýmto rizikám vystavení; za prioritné priestory sa považujú veľké        priestory využívané verejnosťou, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzný právny          predpis vydaný podľa § 62 ods. 1 písm. w).

(2) Vlastník bytovej budovy24p) a nebytovej budovy24q) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy vykonáva správu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, v ktorých sú byty alebo nebytové priestory vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného predpisu,24r) sú povinní zabezpečiť

            a) aby domový rozvodný systém pitnej vody alebo jeho údržba od vodovodnej prípojky po       vodovodný kohútik neovplyvňovali nepriaznivo kvalitu pitnej vody,

            b) posúdenie rizík domových rozvodných systémov budov vrátane rizík z použitých       výrobkov a materiálov v prioritných priestoroch a v priestoroch, ktoré určí všeobecná             analýza možných rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1 písm. a),

            c) monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov v            prioritných priestoroch a v priestoroch, ktoré určí všeobecná analýza rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1,

            d) bezodkladné oznámenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva o prekročení limitu       ukazovateľa kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov,

            e)zistenie a odstránenie príčiny prekročenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody z       domových rozvodných systémov, ak pitná voda v mieste, kde vyteká z vodovodných           kohútikov, nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré zapríčinil domový rozvodný        systém alebo jeho údržba,

            f) priebežné vykonávanie opatrení na znižovanie rizík spojených s domovým rozvodným            systémom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1        písm. w).

(3) V nebytovej budove,24s) ktorá slúži na poskytovanie služieb verejnosti, osoba uvedená v odseku 2 je povinná vo vnútorných priestoroch alebo vo vonkajších priestoroch nainštalovať zariadenie umožňujúce verejnosti prístup k pitnej vode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie pre dodávateľov teplej vody

 

Od 12.1.2023 novelou zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na nasledovné zmeny:

 

§ 17e     Teplá voda

 

(1) Teplá voda je voda s určenou teplotou, ktorá nie je určená na pitie, varenie, výrobu, prípravu a podávanie pokrmov alebo nápojov podľa § 26, dodávaná spotrebiteľom osobitným rozvodom alebo vnútorným vodovodom.

(2)Teplota teplej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa je najmenej 50 oC a najviac 55 oC.

(3) Požiadavky na teplú vodu sa nevzťahujú na teplú vodu, ktorá je dodávaná a používaná ako technologická voda s teplotou určenou technologickým procesom.

(4) Teplá voda je zdravotne bezpečná, ak spĺňa limity ukazovateľov kvality teplej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).

(5) Teplá voda dodávaná osobitným rozvodom alebo vnútorným vodovodom, ktorý je konštrukčne prepojený zmiešavacou batériou s domovým rozvodným systémom na pitnú vodu, sa musí vyrábať len z pitnej vody.

(6) Dodávateľom teplej vody je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva teplú vodu alebo používa teplú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva teplú vodu alebo používa teplú vodu vo verejnom záujme.

(7) Dodávateľ teplej vody je povinný

            a) zabezpečiť, aby teplá voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti podľa všeobecne         záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w) na miestach, kde           vyteká z vodovodného kohútika alebo zo sprchy,

            b) informovať obyvateľov a vlastníkov domových rozvodných systémov,

                        1. ak sa zistilo prekročenie ukazovateľa kvality teplej vody ustanoveného                                    najvyššou medznou hodnotou,

                        2. o opatreniach prijatých na predchádzanie ochoreniam.

 

 

Novinky