Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi. ( NO )


Pre právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré nakladajú s NO v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, vyplývajú zo zákona NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve nasledovné povinnosti:

   - Požiadať RÚVZ so sídlom V Nitre o vydanie rozhodnutia na nakladanie s NO a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie NO ( §10, ods. 4 písm. h, citovaného zákona

   - Požiadať RÚVZ so sídlom v Nittre o vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie NO alebo vykonávanie činnosti odberu, prepravy a zabezpečovania znehodnocovania a zneškodňovania NO k návrhu na schválenie prevádzového poriadku NO ( §10, ods. 4 písm. j, citovaného zákona)
Novinky