Definícia

      Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor,ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.


Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých pudmienuk v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.


Náplňou práce hygieny životného prostredia je preto:

a)     na základe vedeckých poznatkov o vllyve životných podmienok na zdravie človeka určovať:

 • prípustné limity jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v zákIadných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného (ovzdušie, voda, pôda), alebo vytvoreného životného prostredia z hľadiska ich možnéhu vplyvu na zdravie človeka,
 • prípustnú záťaž jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu na zdravie človeka,
 • prípustné lirnity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy žiarení (s výnimkou ionizujúceho), mikroklirnatický komplex, priestorové charakteristiky,
 • zásady zdravého spôsobu života a viesť ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie najmä prostredníctvom zdravotnej výchovy,
b)    zásady a hygienické požiadavky,
 • pri výrobe, dovoze a použití stavebných materiálov, výrobkov, technológií a predmetov bežného užívania, ktoré v súvislosti s bývaním a osobnými potrebami môžu ovplyvňovať životné prostredie a zdravie človeka,
 • pri určovaní osobitného režimu území a pri vymedzovaní a využívaní pásiem hygienickej ochrany,
 • v procese územného plánovania a pri realizácii vybraných hygienicky významných investícií,
 • pri výrobe a zásobovaní obyvateľstva zdravotne nezávadnou vodou,
 • pri poskytovaní, sociálnych, osobných, rekreačných a ubytovacích služieb, vrátane podmienok bývania,
 • na zabezpečenie hygienickej kvality pôdy z aspektu jej biologického a toxického znečistenia,
 • na zabezpečenie hygienicky vhodného nakladania s nebezpečným odpadom,
 • pri pohrebníctve.
c)    v spolupráci s pracoviskami epidemiológie neprenosných chorôb a klinickej medicíny sledovať zdravotný stav populácie a navrhovať opatrenia so zameraním na,
 • obmedzenie nežiadúcich vplyvov bionegatívnych faktorov v životnom prostredí,
 • prevenciu chorôb súvisiacich s výskytom bionegatívnych faktorov v životnom prostredí a nesprávnymi životnými návykmi skupín populácie, vrátane "civilizačných chorôb",
 • odraz presadzovaných opatrení na zdraví obyvateľstva.
d)    pri presadzovaní zdravého spôsobu života,
 • sledovať a vyhodnocovať vybrané komponenty spôsobu života, ktoré majú významný vzťah k zdraviu a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej etiológie,
 • realizačné výstupy využívať na presadzovanie zdravého spôsobu života, na informovanie verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť,
 • na základe získaných výsledkov iniciovať tvorbu kompenzačných a ozdravných projektov.
e)    vykonávať metodickú konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňovať v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia,

f)      pri dozornej činnosti sledovať, presadzovať, v zdravotne závažných prípadoch aj kontrolovať dodržiavanie stanovených limitov a zásad zo strany orgánov štátnej správy, samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb a podieľať sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí.


Metódy práce

 • Štátny zdravotný dozor -Terénne prieskumy
 • Epidemiologické štúdie zdravotného stavu vybraných skupín obyvateľstva
 • Využívanie výsledkov rutinných a cielených sledovaní iných odborov (výsledky laboratórnych analýz a meraní fyzikálnochemických, mikrobiologických, biologických, toxikologických a iných ukazovateľov, demografické štatistické ukazovatele, výsledky zistení iných kontrolných orgánov a iné).
 • Metódy výpočtovej techniky informačného systému na vytváranie databázy zdravotného stavu a životných podmienok vybraných skupín obyvateľstva a na štúdium vzťahov medzi životnými podmienkami a zdravím.


Spolupráca s inými odbormi a organizáciami

    Pracovníci hygieny životného prostredia spolupracujú pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pri presadzovaní preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia s:

 • s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie, zdravotnej výchovy a informatiky,
 • klinickými medicínskymi odbormi,
 • orgánmi rezortu životného prostredia, orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • ostatnými odbornými a ďalšími právnymi subjektami, ktorých činnosť má dopad na zdravie obyvateľstva,
 • vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva a iných rezortov,
 • inými zložkami verejného života.
Novinky