HÚ HH SR č. 1.5. - Sledovať kvalitu rekreačných lokalít so zameraním na ochranu zdravia obyvateľstva


     V zmysle úlohy č. 13 dokumentu "Zdravie 21. storočia" - "Do roku 2015 - v čo najväčšej miere umožniť ľuďom v regióne žiť v zdravom fyzikálnom a sociálnom prostredí, v rámci svojej lokálnej komunity - doma, v škole, v práci".

Gestorom hlavnej úlohy (HÚ) je ŠZÚ SR a riešiteľské pracoviská sú všetky ŠZÚ v SR formou zabezpečenia štátneho zdravotnéh dozoru.

Cieľom HÚ je sledovať a hodnotiť kvalitu rekreačných areálov a vôd prírodných rekreačných lokalít, termálnych a netermálnych kúpalísk.

Anotácia úlohy:

     Rekreácia pri vode môže priamo ovplyvniť zdravie rekreantov a preto riešenie tejto problematiky spadá priamo do kompetencie rezortu zdravotníctva. Štátny zdravotný dozor nad prevádzkou a kvalitou vody rekreačných lokalít vykonávajú všetky ŠZÚ v SR, v ktorých spádovom území sa takéto lokality nachádzajú a sú prevádzkované organizovane alebo sa vo významnej miere využívajú aj na neorganizovanú rekreáciu.

Etapy riešenia:

     Sledovať kvalitu areálov a vody termálnych, netermálnych kúpalísk a prírodných rekreačných lokalít za účelom vydávania povolení na prevádzku, prípadne vydania zákazu prevádzky alebo zabezpečenia informovanosti obyvateľstva o nevhodnosti lokalít na kúpanie a získania prehľadu o pripravenosti kúpalísk a prírodných lokalít na letnú turistickú sezónu. V prípade plavární sa sleduje kvalita vody a vybavenosť počas celého roka podľa potreby.

Výstupy:

  • Aktuálne informácie o prevádzke prírodných lokalít ...

  • Novinky