HÚ HH SR č. 1.1. - Zabezpečovať monitoring hromadného zásobovania obyvateľstva SR pitnou vodou


     V zmysle úlohy č. 10 dokumentu "Zdravie 21. storočia" - "Do roku 2015-starostlivosť o fyzikálne prostredie. Je potrebné obmedziť pôsobenie kontaminantov ohrozujúcich zdravie do tej miery, aby neprekračovalo úroveň medzinárodne schválených štandardov".

Gestorom hlavnej úlohy je ŠZÚ Košice a riešiteľské pracoviská tvoria všetky ŠZÚ v SR.

     Cieľom hlavnej úlohy je pravidelne monitorovať kvalitu pitnej vody, ktorá je určená na hromadné zásobovanie obyvateľstva a tým zabezpečiť ochranu ľudí pred ochoreniami z vody a zistiť hygienicky významné údaje, ktoré súvisia s hygienicky významnými údajmi pri hromadnom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou.
Monitorovanie kvality pitnej vody sa vykonáva podľa vypracovaných zásad, ktoré v r. 1998 MZ SR-Hlavný hygienik SR zaslal všetkým ŠZÚ v SR s cieľom koordinácie ich výkonov v danej problematike. Ide tu o dohľad vykonávaný orgánmi na ochranu zdravia a ŠZÚ v SR nad dodržiavaním povinností uložených právnickým a fyzickým osobám zákonom č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a ďalšími všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi hygienické požiadavky na množstvo a zdravotnú bezchybnosť pitnej vody v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí. Zároveň úlohou bude vyplňovanie databáz, hodnotenie vzoriek pitnej vody a systematická práca s údajmi o kvalite pitnej vody a úrovni zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

Etapy riešenia:

- Doplniť (aktualizovať) systém právnych predpisov a technických noriem (STN, PHO).
- Realizovať úlohy smerníc a dokumentov (APPZ):
       - koncepcie hromadného zásobovania obyvateľstva SR pitnou vodou
       - usmerňovanie prevádzkovateľov
       - zdravotná výchova
- Využívať monitorovací systém (VYDRA) kvality vody
- Spracovávať epidemiologické štúdie zdravotného stavu
- Uplatňovať sankcie
- Spolupracovať s odbormi ŽP OÚ a KÚ, obcami a národným referenčným laboratóriom

Výstupy:

     Výsledky terénnych zistení vrátane výsledkov laboratórnych skúšok pitnej vody sa archivujú a vyhodnocujú jednotným programovým systémom VYDRA so zreteľom na hodnotenie úrovne zásobovania obyvateľstva pitnou vodou vrátane presadzovania hygienických požiadaviek v tejto oblasti.

Novinky