Výskyt améb v bazénoch krytých umelých kúpalísk dozorovaných RÚVZ so sídlom v Nitre

 

Podmienkami zdravého pobytu pri vode je zdravotne nezávadná voda a zdravé životné prostredie, ktoré pri kúpaní nepredstavujú ohrozenie zdravia návštevníkov kúpalísk (prírodných aj umelých). Človek sa pri kúpaní do vody ponára, voda sa dostáva do priameho kontaktu s jeho pokožkou a sliznicami, často dochádza k prehltnutiu malého množstva vody, čo môže vyvolať celý rad zdravotných rizík. Môžu to byť hnačkové ochorenia, hnisavé rany, zápaly močových a pohlavných ciest, slizníc a pod.

 

Améby – meňavky, sú jednobunkové organizmy bežne sa nachádzajúce v životnom prostredí, vo vode a v pôde. Prevažná väčšina z nich nevyvoláva ochorenie u ľudí. Významný pre človeka je jeden druh neglérií (Negleria fowleri) a niekoľko druhov akantaméb. Meňavky sú živočíchy obývajúce predovšetkým sladké bahnité vody, tečúce a stojaté vody a veľmi vlhkú pôdu.

Môžu spôsobiť zápaly mozgu a mozgových blán s veľmi rýchlym priebehom, často sa končiace aj smrťou, prevažne u chorých, oslabených alebo imunodeficientných osôb. Menej nebezpečné spôsobujú črevné ochorenia, môžu vyvolávať ochorenia dýchacích ciest a zápaly kože. Sú rizikom aj pre ľudí s kontaktnými šošovkami, ktorým môžu spôsobiť zápaly oka, čo sa v krajnom prípade môže skončiť aj slepotou.   Améby preferujú prisadnutý spôsob života, najčastejšie sú zachytené na stenách bazénov, spojoch obkladačiek, pri výtokových guličkách bazénov, na drsných plochách po odpadnutých a poškodených obkladačkách, kde zostávajú zbytky starej vody. Preto je nesmierne dôležitý dobrý technický stav bazénu, jeho dokonalá mechanická očista, dezinfekcia, dodržiavanie nariadeného režimu bazénu s častou úplnou výmenou vody. Pri bazénoch s recirkuláciou je dôležité čistenie a výmena pieskových filtrov, ktoré môžu byť ložiskami améb.

 

Negléria fowleri

Neglérie sú améby bežne sa vyskytujúce v životnom prostredí, vo vode a v pôde. Iba jeden druh – Negleria fowleri vyvoláva infekcie u ľudí. Negleria fowleri je rozšírená na celom svete. Najčastejšie sa vyskytuje v sladkých vodách, v pôde, v odpadových vodách, v riekach, jazerách i v termálnych vodách a na kúpaliskách. Infekcia sa spravidla prenáša vodou po inhalácii vodného aerosólu. Vstupnou bránou pre améby je nosová dutina, prenikajú cez čuchovú kosť do mozgu a miechy, keď sa človek potápa alebo pláva pod vodou. Ochorenie sa prejaví najčastejšie 3.-7. deň po nákaze a neprenáša sa z človeka na človeka. 

 

Acanthamoeba spp.

Acanthamoeby sú mikroskopické améby, ktoré sa často nachádzajú v prostredí. Niektoré z nich boli izolované v súvislosti s infekciami človeka, napr.: A.culbertsoni, A.castellanii, A.healyi a iné. Acanthamoeba vyvoláva tri typy ochorení – infekcie očí, kože alebo orgánové ochorenie. Acanthamoeby sa vyskytujú všade okolo nás. Najčastejšie sa nachádzajú v pôde a v prachu, v povrchových zdrojoch vody ako sú jazerá, rieky a v termálnych prameňoch. Acanthamoeby sa môžu tiež vyskytovať v morskej vode. Ich cysty môžu tiež prežívať aj na sliznici horných dýchacích ciest zdravých osôb.  Ochorenie prebieha skôr pomaly a zdĺhavo, v konečnom štádiu bývajú patologické zmeny viac lokalizované na mozgu (absces, granulóm). Inkubačná doba býva 10 - 30 dní.

Infekcie spôsobené akantamébami bývajú spravidla zaznamenávané s používaním kontaktných šošoviek, najmä v prípadoch, keď používatelia nedodržiavajú zásady čistenia šošoviek alebo keď ich nosia počas plávania alebo iného rekreačného využívania vody. V takýchto prípadoch Acanthamoeba môže vniknúť do oka a vyvolať vážnu infekciu. Acanthamoeba môže  do organizmu preniknúť cez rany alebo nosovými otvormi. V tele môžu améby prechádzať do pľúc a krvným obehom do ďalších častí tela, napr.: do mozgu a miechy. Neboli zaznamenané žiadne prípady prenosu z človeka na človeka.

Hoci sú amébové infekcie zriedkavé, ľudia ktorí nosia kontaktné šošovky sú vo zvýšenom riziku vzniku amébovej keratitídy (zápal očnej rohovky). Infekcie vyvolané akantamébami sa častejšie vyskytujú u ľudí s oslabeným imunitným systémom alebo u chronicky chorých.   

 

Kontrola kvality vody

Kontrola  kvality  vody  sa  do 31.8. 2007  vykonávala v zmysle nariadenia vlády č. 252/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu. V zmysle tohto nariadenia vlády sa kontrola kvality vody vykonávala jedenkrát za 14 dní v bazénoch bez recirkulácie, jedenkrát za mesiac v bazénoch s recirkuláciou vody. Frekvencia vyšetrení na prítomnosť améb kultivovateľných pri 36oC a 44oC bola jedenkrát za dva mesiace, pričom za vyhovujúcu kvalitu vody sa považovala  vzorka, v ktorej nebola dokázaná prítomnosť améb.   

Pri zistení závadnosti bazénových vôd sa okamžite nariaďujú opatrenia na zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody, t. j. odpustenie vody z bazénov, čistenie a dezinfekcia stien bazénov, dopustenie dostatočného množstva čistej riediacej vody,  prípadne sa nariadi úplná výmena vody v bazéne a následne sa vykoná jeho dôkladná mechanická očista a dezinfekcia. Do vody sa môžu pridávať rôzne chemikálie na zabránenie rastu rias, napr. modrá skalica, na zabezpečenie vyhovujúceho pH vody a iné chemikálie, ktoré však musia mať certifikát o vhodnosti ich použitia do bazénových vôd. O dávkovaní chemikálií vedie prevádzkovateľ kúpaliska presnú dennú evidenciu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vykonáva štátny zdravotný dozor v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.

 

V okrese Nitra sa štátny zdravotný dozor vykonáva v troch krytých umelých kúpaliskách a to:

-         Krytá plaváreň – Mestský kúpeľ v Nitre s dvomi bazénmi

-         Penzión Emília v Poľnom Kesove s jedným bazénom

-         Kaštieľ s.r.o. Mojmírovce s jedným bazénom

 

Krytá plaváreň Nitra

V meste Nitra evidujeme 1 krytú plaváreň s kapacitou 137 späť - klikni na fotonávštevníkov. Nachádza sa v  Mestskom  kúpeli  na  Kúpeľnej  ul. 4  v  Nitre. Zdrojom  bazénovej  vody je verejný vodovod mesta Nitry. V krytej plavárni sú k dispozícii dva bazény s recirkuláciou. Je to plavecký bazén s maximálnou hĺbkou 170 cm a neplavecký bazén s maximálnou hĺbkou 80 cm. Teplota vody v plaveckom bazéne je maximálne 26oC, v neplaveckom bazéne maximálne 28oC. Prevádzkovateľom krytej plavárne je Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry.

 

Penzión Emília v Poľnom Kesove

Penzión sa nachádza na okraji obce Poľný Kesov, uprostred udržiavaného lesoparku, v tesnej blízkosti a nadväznosti na areál termálneho kúpaliska. Termálna voda sa využíva pri liečení pohybového ústrojenstva a reumy. Centrum obce je vzdialené od penziónu asi 5 min. pešej chôdze. V penzióne sa nachádza 1 rekreačný bazén s termálnou vodou. Teplota vody je stanovená na 33oC.

 

Kaštieľ s.r.o. Mojmírovce

Približne  15 km  južne  od   mesta   Nitra,  v  obci   Mojmírovce,  sídli   Kaštieľ  Mojmírovce, obkolesený krásnym parkom. Kaštieľ dal v roku 1721 postaviť v barokovom slohu gróf Huňady, neskôr bol prestavaný v klasicistickom slohu. Súčasťou panstva grófa Huňadyho okrem kaštieľa bol aj anglický park a koniareň. Kaštieľ aj bývalý žrebčín sú dnes prebudované na originálne hotelové a kongresové zariadenie v historickom štýle. Kaštieľ v rámci služieb poskytuje aj možnosť kúpania v jednom plaveckom bazéne s teplotu vody 26oC.

 

 

V okrese Zlaté Moravce sa štátny zdravotný dozor vykonáva v dvoch krytých umelých kúpaliskách a to:

-         Kaštieľ Beladice s jedným bazénom

-         Hotel VION Zlaté Moravce s jedným bazénom

 

Kaštieľ Beladice

Kaštieľ, ktorý spolu s hotelom tvorí komplex Park Hotel Tartuf, je vrátane 5 hektárového parku chránenou kultúrnou pamiatkou. Dala ho postaviť, na území príznačne nazvanom Pustý Chotár, šľachtická rodina Jesenských okolo roku 1820. 

Wellness centrum - krytý bazén s vírivkouCelý areál kaštieľa bol po kompletnej renovácii uvedený do prevádzky v roku 2004 pod názvom Park Hotel Tartuf, s cieľom prinavrátiť mu jeho umelecko-historickú hodnotu a zároveň naplniť všetky priestory zodpovedajúcim spoločenským a kultúrnym využitím. Koncom roka 2006 bolo dané do prevádzky wellness centrum - bazén a doplnkové služby pre návštevníkov hotela (krytý nerezový bazén, vnútorná vírivka, vonkajšia vírivka a sauny). Kapacita wellness centra je 40 návštevníkov. 

 

Hotel VION  Zlaté Moravce

Hotel  ViOn  sa  nachádza  v  malebnom  prostredí  pohorí  Tribeč  a  Pohronský  Inovec, v

okrajovej časti Zlatých Moraviec. V cene ubytovania sú zahrnuté rozšírené kontinentálne raňajky a využitie hotelového bazénu. Ako relaxačné služby ponúkajú bazén, saunu, fitnes. Jedná sa o bazén s recirkuláciou vody a teplotou vody 26oC.

 

 

 

 

V okrese Šaľa sa štátny zdravotný dozor vykonáva v jednom krytom umelom kúpalisku a to:

-         Krytá plaváreň DUSLO a.s. Šaľa s dvomi bazénmi

 

Krytá plaváreň DUSLO  Šaľa

Pre plavcov a pre organizátorov plaveckých tréningov, sústredení a pretekov je k dispozícii:

- 50 m plavecký bazén, max. hĺbka vody 1,8 m, teplota 26°C

- pre plavecké preteky je k dispozícii 8 plaveckých dráh

- pre deti - neplavcov neplavecký bazén so šmykľavkou, hĺbka vody 75cm, teplota   26  °C. Prevádzkovateľ zariadenia garantuje komfortné prostredie, krištáľovo čistú vodu v bazénoch, dokonalú čistotu a bezchybnú hygienu v celom zariadení.  O pohodu a bezpečnosť návštevníkov sa stará kvalifikovaný personál. Krytú plaváreň je možné nájsť pred areálom DUSLO, a.s. Šaľa.

 

 

 

Prehľad kvality vody na prítomnosť améb za roky 2005 a 2006.

 

      Obrázok č.1 Okres Nitra          


Tabuľka č. 1 Okres  Nitra

Rok

Celkový počet odobratých vzoriek vôd

Améby

Prítomné

Neprítomné

2005

19

1

18

2006

25

2

23

 


 

Tabuľka č. 1 obrázok č.1 znázorňuje prehľad kvality vody na prítomnosť améb za roky 2005 a 2006 v okrese Nitra. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že v uvedených rokoch v sledovaných krytých umelých kúpaliskách, z ktorých boli odobraté vzorky vôd na laboratórnu analýzu je závadnosť vzoriek veľmi nízka. V roku 2005 z 19 vzoriek vôd iba jedna vzorka vykazovala prítomnosť améb kultivovateľných pri 36oC a 44oC, čo predstavuje 5,26 % závadnosť. V roku 2006 z 25 vzoriek vôd, 2 vzorky vody vykazovali závadnosť z dôvodu prítomnosti améb, t.j. 8 %.


 

 


Tabuľka č. 2  Okres Zlaté  Moravce

Rok

Celkový počet odobratých vzoriek vôd

Améby

Prítomné

Neprítomné

2005

6

0

6

2006

7

0

7

 

Tabuľka č. 3  Okres  Šaľa

Rok

Celkový počet odobratých vzoriek vôd

Améby

Prítomné

Neprítomné

2005

10

0

10

2006

10

0

10


Tabuľka č. 2 znázorňuje prehľad kvality vody na prítomnosť améb za roky 2005 a 2006 v okrese Zlaté Moravce. Z tabuľky je zrejmé, že v obidvoch sledovaných rokoch ani jedna vzorka vody nevykazovala závadnosť z dôvodu prítomnosti améb kultivovateľných pri 36oC a 44oC. Celkový počet odobratých vzoriek v roku 2005 bol 6, v roku 2006 to bolo 7 vzoriek.

 

Tabuľka č. 3 znázorňuje prehľad kvality vody na prítomnosť améb za roky 2005 a 2006 v okrese Šaľa. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že aj v okrese Šaľa z celkového počtu odobratých vzoriek v roku 2005 (10 vzoriek) a v roku 2006 (10 vzoriek) vykazovali všetky vzorky vôd vyhovujúcu kvalitu.

 

 

       Pobyt na kúpaliskách, umelých, či prírodných, môže mať v letnom období dopad na zdravie rekreantov hlavne vzhľadom na vysokú koncentráciu návštevníkov na týchto miestach. V súvislosti s prevenciou pri kúpaní počas letných dní je v prvom rade dôležité poznať kvalitu vody, do ktorej vstupujeme. Ďalšie zdravotné riziko predstavuje v umelých bazénoch výskyt baktérií spôsobujúcich rôzne ochorenia. Preto si pri návšteve kúpalísk (prírodných aj umelých) treba vyberať.

 

     Všeobecné zásady v prevencii amébových infekcií z vody na kúpanie:

  1. dodržiavať osobnú hygienu (dôkladne sa sprchovať pred vstupom do bazéna a pri odchode z plavárne)
  2. nevstupovať do bazéna s krémom a nalíčením (make-up)
  3. udržiavať v čistote a v suchu kúpacie čiapky, okuliare a plavecké pomôcky
  4. do priestorov plavárne nosiť iba čistú, umývateľnú obuv
  5. používatelia kontaktných šošoviek by mali dodržiavať pokyny očného lekára alebo optika ohľadne používania a čistenia kontaktných šošoviek

 

Všeobecné preventívne opatrenia

1 Ak sa rozhodnete navštíviť kúpalisko, ktoré nepoznáte, ako prvé navštívte jeho toalety a hygienické zariadenia. Z toho, v akom stave sú, môžete usudzovať, že podobnú „starostlivosť“ venujú prevádzkari kúpaliska aj kvalite vody v bazéne. Ak nájdete toalety zapáchajúce a špinavé, oželejte kúpanie a vymyslite deťom iný program.

2 Veľa o kvalite vody na kúpalisku napovie farba, zákal či zápach. Čistá voda je priezračná, výnimku tvoria termálne kúpaliská, ktorých farbu určuje zloženie a koncentrácia liečivých zložiek či minerálov. Ak voda zapácha po moči alebo sú steny bazéna porastené slizovými zelenými povlakmi, hoďte spiatočku.

3 Pred kúpaním a po ňom sa poriadne osprchujte a potom osušte. Kvasinky a huby totiž neznášajú suché prostredie.

4 Dodržujte hygienické predpisy a do vody vstupujte len cez  brodiská na kraji bazéna, aby ste doň nezaniesli nečistoty.

5 Naučte deti, ako sa majú správať vo vode. Mnohé z nich vodu rady ochutnávajú, nehovoriac o tom, že sa jej pri bláznení aj riadne napijú.

6 Uprednostňujte nevyhrievané bazény. V teplej vode sa baktériám, vírusom či hubám zvlášť dobre darí.

7 Všímajte si okolie. V bazénoch nie je prípustné kúpanie ľudí s infekčnými kožnými chorobami a ochoreniami dýchacích ciest, ktoré by mohli ohroziť zdravie ostatných. Ak takých kúpajúcich sa predsa len uvidíte, upozornite na to plavčíka. Ale pozor! Podobne ako niektoré kožné choroby sa prejavujú aj alergie a tie nákazlivé nie sú. Nie je však na škodu si to overiť.

8 Naučte deti vykonávať svoje potreby na toaletách a nie vo vode.

9 Deti do troch rokov by mali mať samostatné bazény. Dospelí majú prísny zákaz vstupovať a sadať si do detských bazénov.

10 Ak je v bazéne veľa návštevníkov, dobre zvážte, či sa rozhodnete k nim pridať. Čím vyššia je koncentrácia ľudí, tým väčšia je šanca, že ohrozíte svoje zdravie.

 

Novinky