KONCEPCIA ODDELENIA HYGIENY VÝŽIVY
KONCEPCIA ODDELENIA HYGIENY VÝŽIVY

   Hygiena výživy skúma vplyv výživy na zdravie populácie v konkrétnych podmienkach života. Stanovuje a presadzuje požiadavky na zabezpečenie celého procesu výživy tak, aby neohrozoval zdravie, ale naopak, aby ochraňoval a podporoval zdravie.

   Odbor hygieny výživy zabezpečuje:
- plnenie úloh v oblasti hygieny výživy
- zaoberá sa zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach obyvatelstva
- plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku ochrany zdravia a výkonu štátneho zdravotného a potravinového dozoru:
- zabezpečuje výkon štátnej správy a špecializované úlohy úradu,
- zaoberá sa fyziológiou výživy, základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vzťahu prostredia a človeka ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva,
   °    presadzuje hlavné zásady správnej výživy obyvateľstva v závislosti od základných fyziologických charakteristík (vek, pohlavie, gravidita, laktácia a pod.) a životných podmienok (klimatické vplyvy, charakter zamestnania, pracovné a životné prostredie, spôsob života a pod.), potreby energie základných živín, ich štruktúry a biogénnych faktorov,
   °    ustanovuje správny pomer výživových látok pri ich zastúpení vo výžive v jednotlivých skupinách obyvateľstva, ako aj optimálny režim výživy, počet a frekvenciu príjmu denných jedál a u pracovníkov tretej smeny aj nočných jedál,
   °    upresňuje závislosť potrieb výživy na vnútorných a vonkajších činiteľoch,
   °    sleduje hygienickú problematiku spoločného stavovania (vrátane nemocničného stravovania) so zvláštnym zreteľom na biologickú hodnotu a zdravotnú nezávadnosť podávanej stravy,


   "    analyzuje stav zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výživy a navrhuje opatrenia k náprave,
   "    zaujíma rozhodujúce stanoviská pri identifikácii a legalizácii všetkých typov tzv. alternatívnej výživy,
   "    usmerňuje prebudovanie nutritívno-dietetických systémov humánnej výživy všetkých typov smerom k normám štátov s vysokým štandardom ukazovateľov morbidity, mortality a stredného priemerného veku obyvateľstva,
   "    vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť so zvláštnym zreteľom na ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí obyvateľov,


   -    zaoberá sa hygienou požívatín, ktorá skúma požívatiny ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich úpravy, spracovania a uskladňovania a obehu, sleduje a posudzuje biologickú hodnotu, hygienickú nezávadnosť požívatín, zásobovanie obyvateľstva biologicky hodnotnými, zdravotne nezávadnými požívatinami:
      "     sleduje hygienickú a zdravotnú bezchybnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
      "     sleduje alimentárne nákazy a otravy a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
      "    odborne posudzuje návrhy na zavedenie správnej hygienickej praxe monitorovania kontrolných kritických bodov,
      "     kontroluje a hodnotí vedenie evidencie monitorovania kontrolných kritických bodov pracovníkmi potravinárskych zariadení a ich verifikácie,
      "     sleduje a hodnotí pracovné prostredie vo vzťahu ovplyvňovania hygienickej bezchybnosti požívatín a hotových jedál,
      "     kontroluje dodržiavanie predpisov týkajúcich sa zdravotného stavu osôb činných v potravinárskych zariadeniach,
      "     sleduje a hodnotí dodržiavanie zásad o osobnej hygiene pracovníkov,
      "     hodnotí vedomosti pracovníkov činných v potravinárstve, vrátane manažmentu zo znalostí legislatívnych noriem v oblasti hygieny požívatín,
      "    posudzuje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie a deratizácie v tých zariadeniach, kde sa vyrábajú, skladujú, dopravujú, podávajú alebo predávajú požívatiny,
      "     vykonáva poradenskú a expertíznu činnosť s osobitným zreteľom na ochranu požívatín pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezchybnosti,
      "     hodnotí zdravotnú bezchybnosť požívatín a potravinárskych surovín, včítane obsahu cudzorodých látok a toxických škodlivín,


   -     zaoberá sa posudzovaním stavebno-technických a prevádzkových podmienok z hygienického hľadiska v zariadeniach potravinárskej činnosti, umiestnenia potravinárskych závodov, dispozičným riešením a technickými ukazovateľmi s cieľom vytvorenia podmienok pre minimalizáciu zdrojov, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezchybnosti požívatín:
      "     posudzuje hygienické podmienky pre výrobu, spracovanie, skladovanie, dopravu, predaj požívatín a akejkoľvek inej manipulácie s požívatinami a kontroluje ich dodržiavanie,
      "    posudzuje návrhy umiestnenia potravinárskych závodov, poskytuje konzultácie s projektovým dokumentáciám z hľadiska riešenia hygienických otázok, ktoré súvisia s výstavbou alebo rekonštrukciou zariadení potravinárskej výroby, spoločného stravovania, potravinárskych skladov, dopravy požívatín a predaja vo vzťahu k ochrane požívatín pred biologickou, fyzikálnou a chemickou kontamináciou,
      "    posudzuje hygienickú bezchybnosť strojno-technického vybavenia potravinárskych zariadení a dopravných prostriedkov určených na prepravu požívatín a hotových jedál,
      "     posudzuje spôsoby zásobovania všetkých potravinárskych zariadení pitnou vodou,
      "    posudzuje spôsoby odstraňovania tuhých a tekutých odpadov z potravinárskych zariadení,

   -    zaoberá sa hygienou predmetov bežného používania, ktorá sa zaoberá posudzovaním predmetov, ktoré prichádzajú do priameho alebo nepriameho styku s požívatinami, resp. do kontaktu s ľudským telom:
      "     vypracováva návrhy požiadaviek na hygienickú a zdravotnú bezchybnosť a minimalizáciu rizík predmetov bežného používania,
      "    vykonáva štátny zdravotný dozor nad zdravotnou bezchybnosťou základných predmetov dennej potreby, ktoré prichádzajú do priameho styku s požívatinami (najmä potravinárske stroje, obaly, uzávery a iné predmety, ktoré sa používajú na získavanie, výrobu, balenie, uchovávanie a prepravu požívatín) alebo sú súčasťou osobnej hygieny, ako sú kozmetické prostriedky a iné výrobky spotrebnej chémie, podľa vypracovaných normatívov,
      "     vykonáva expertíznu a konzultačnú činnosť v otázkach predmetov bežného používania,


Medzi ďalšie činnosti odboru patria:
      "    metodická, konzultačná a expertízna činnosť pre právnické a fyzické osoby
      "    šetrenie podnetov a sťažností
      "    spolupráca na projektoch ochrany a podpory zdravia
      "    preskúšavanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti manipulácie s požívatinami a príprava podkladov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na túto činnosť
      "    preskúšavanie odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb a príprava podkladov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na túto činnosť
Novinky