Odborná spôsobilosť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

- epidemiologicky závažné činnosti
a/ v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení - [Žiadosť]
b/ v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo - [Žiadosť]
c/ pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov - [Žiadosť]
d/ pri výrobe kozmetických výrobkov - [Žiadosť]

- na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami - [Žiadosť] , [Čestné vyhlásenie] , [Potvrdenie o praxi], [Podmienky získania odb. spôsobilosti]

- prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - [Žiadosť], [Podmienky získania odb. spôsobilosti]

- nákup, predaj a spracúvanie húb - [Žiadosť]

- prevádzkovanie:
a/ pohrebiska - [Žiadosť]
b/ pohrebnej služby - [Žiadosť]
c/ krematória - [Žiadosť]


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú (§16 ods.34 zák.355/2007 Z.z.)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas ( § 63a zák.č. 355/2007 Z.z.)

Novinky