ZMLUVY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zmluvy verejného obstarávania platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Zmluvy verejného obstarávania podpísané v období od 4. júla 2006, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Zmluvy verejného obstarávania uzatvorené po 1. januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000,-SK (16 596,96 €)
Zmluvy verejného obstarávania za rok 2011
Zmluvy verejného obstarávania za rok 2012