REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V NITRE


REGIONÁLNY HYGIENIK - vedúci služobného úradu
MUDr. Katarína Tináková

ÚSEK REGIONÁLNEHO HYGIENIKA
• sekretariát
• informatika a štatstika
• podatelňa, registratúra
• právne služby
• kontrola
• petície a sťažnosti
• BOZP a POOSOBNÝ ÚRAD
• personalistika
• mzdy
• ľudské zdroje


ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY 
• Poradňa zdravej výživy

ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 

ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
• Poradňa pre ochranu a podporu zdravia pri práci

ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE

ODBOR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ
• Odd. chemických a fyzikálnych analýz
• Odd. mikrobiológie životného prostredia
• NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov

MANAŽÉR KVALITY,METROLÓG

ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA
• Poradenské centrum podpory a ochrany zdravia

ODDELENIE HOSPODÁRSKO TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ
• operatívna a účtovna evidencia
• št. pokladnica a rozpočet
• prevadzkovo-technické činnosti