Postup v prípade podozrenia na nález rádioaktívneho materiálu


    Prakticky vo všetkých odvetviach národného hospodárstva Slovenskej republiky sú používané zariadenia a prístroje založené na princípe využívania ionizujúceho žiarenia, ktorého zdrojom sú rôzne rádioaktívne látky - rádionuklidy. Takéto zariadenia sú najčastejšie využívané v priemysle, stavebníctve a zdravotníctve, ale napr. aj ako súčasť vojenskej a leteckej techniky a v rôznych vedeckých a výskumných ústavoch. V priemysle ide najmä o rôzne rádioizotopové merače výšky hladín a hustoty médií na technologických zariadeniach používaných vo výrobe, merače hrúbok a hmotnosti výrobkov a ožarovače na výkon nedeštruktívnej defektoskopie (kontrola kvality zvarov). V stavebníctve sú rádioaktívne zdroje žiarenia využívané napríklad na zisťovanie hutnosti a vlhkosti podložia a kvality používaných stavebných zmesí a materiálov a v zdravotníctve sú to najmä rôzne ožarovacie zdravotnícke prístroje na oddeleniach rádioterapie a klinickej onkológie.
    Nakoľko zdroje ionizujúceho žiarenia predstavujú najmä pri ich neodbornej manipulácii potenciálne riziko poškodenia zdravia, je v súvislosti s ochranou pred ožiarením prijatých viacero legislatívnych predpisov, ktoré upravujú požiadavky na nakladanie s takýmito zdrojmi. Jednou zo základných požiadaviek je, že akékoľvek rádioaktívne materiály nemôžu byť likvidované ako bežný odpad a môžu ich odoberať, uskladňovať, prípadne likvidovať iba subjekty, ktoré majú na takúto činnosť povolenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Aj napriek tomu sa vyskytujú prípady nálezu rôznych rádioaktívnych žiaričov, resp. rádioaktívne kontaminovaných predmetov v životnom prostredí. Najčastejšie ide o nálezy v zberniach druhotných surovín alebo v železničných vagónoch naložených kovovým šrotom, ale môžu sa vyskytnúť napr. aj na divokých skládkach odpadov a pod. Najzrejmejším znakom, že môže ísť o rádioaktívny materiál je výstražná značka radiačného nebezpečenstva - trojuholník s čiernym emblémom plného krúžku a troch výsečí na žltom pozadí s čiernym olemovaním (pozri obrázok) pripevnená na zariadení, resp. štítok uvádzajúci údaje o druhu a aktivite rádioaktívneho žiariča v jednotkách Becquerel - Bq alebo staršej jednotke Curie - Ci.


    V prípade podozrenia, že ide o nález rádioaktívneho materiálu, je potrebné sa riadiť týmito zásadami a postupovať nasledovne:

Pre prípad nálezu v areáli prevádzky:

1. So zariadením, resp. materiálom v žiadnom prípade nemanipulovať.
2. O podozrení na nález rádioaktívneho materiálu bezodkladne informovať zodpovedného vedúceho pracovníka.
3. Ihneď zabezpečiť, aby k podozrivému zariadeniu, resp. materiálu nemali prístup žiadne osoby (zabezpečiť dohľad a usmernenie ostatných osôb). Najúčinnejšou a najjednoduchšou ochranou je dostatočná vzdialenosť od zdroja žiarenia.
4. O náleze podozrivého materiálu (v Nitrianskom kraji) bezodkladne informovať:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra, tel. č. 037 / 656 04 11 - ústredňa alebo 037 / 656 04 73 - pracovisko pre ochranu zdravia pred žiarením, resp. v mimopracovnej dobe tel. č. 0914 264 990.
- Políciu, tel. č.: 158, resp. 112.

5. Počkať na príchod pracovníkov RÚVZ Nitra a polície, ktorí stanovia ďalší postup.


Pre prípad nálezu na bežne verejnosti prístupnom mieste:

1. So zariadením, resp. materiálom v žiadnom prípade nemanipulovať.
2. O náleze podozrivého materiálu (v Nitrianskom kraji) bezodkladne informovať:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra, tel. č. 037 / 656 04 11 - ústredňa alebo 037 / 656 04 73 - pracovisko pre ochranu zdravia pred žiarením, resp. v mimopracovnej dobe tel. č. 0914 264 990.
- Políciu, tel. č.: 158, resp. 112.

3. Nezdržiavať sa v blízkosti podozrivého nálezu (najúčinnejšia a najjednoduchšia ochrana je dostatočná vzdialenosť od zdroja žiarenia).
4. Počkať na príchod pracovníkov RÚVZ Nitra a polície, ktorí stanovia ďalší postup.


Niektoré z rádioaktívnych žiaričov, rádioaktívne kontaminovaných materiálov a zariadení obsahujúcich rádioaktívne materiály, ktoré boli v minulosti nájdené v kovovom šrote, sú zobrazené nižšie.

Click pre zväčšenie