Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

 

Adresa:          Štefánikova 58, 949 63 Nitra

                        Tel: 037/6560411, Fax: 037/6560457

e-mail : nr.sekretariat@uvzsr.sk

Podateľňa:

Stránkové hodiny

Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 14:00

 

Spôsob zriadenia: zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov      ( ďalej len zák.č. 355/2007 Z.z. )

                                              

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  ako orgán verejného zdravotníctva vykonáva štátnu správu  pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.

Vo veciach radiačnej ochrany vykonáva štátnu správu v územnom obvode Nitrianskeho kraja.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti:

a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,

c) posudzuje hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

d) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 zák.č. 355/2007 Z.z.  a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3 zák.č. 355/2007 Z.z.

e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 zák.č. 355/2007 Z.z.  a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3 zák.č. 355/2007 Z.z. ,

f/ podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na vykonanie opatrení podľa  § 48 ods. 5 zák.č. 355/2007 Z.z. v rámci svojej územnej pôsobnosti.

g) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 zák.č. 355/2007 Z.z. ,

h) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zák.č. 355/2007 Z.z. ,

i) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,

j) vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55 zák.č. 355/2007 Z.z. ,

k) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58 zák.č. 355/2007 Z.z. ,

l) vedie register rizikových prác ( § 31 ods. 6) zák.č. 355/2007 Z.z. ,

m) zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.

n) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu

o/ poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracovaní plánu ochrany obyvateľstva

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán verejného zdravotníctva v sídle  kraja

a) odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji,

b) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 3 zák.č. 355/2007 Z.z. ,

c) zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v kraji,

d) vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni kraja.

 

 

Špecializované úlohy verejného zdravotníctva

Ak zákone  č. 355/2007 Z.z.  nie je ustanovené inak Regionálny  úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  v rozsahu svojej špecializácie:

- vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,

- zabezpečuje vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve,

- zabezpečuje činnosť Národného referenčného centra pre zdravotnú problematiku  vláknitých  prachov

- zabezpečuje vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,

-  monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

- zhromažďuje základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie,

- vedie evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

- vykonáva odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej

bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,

- monitoruje výskyt prenosných ochorení a vykonáva epidemiologický dohľad,

- prešetruje podozrenia na choroby z povolania,

- plánuje a koordinuje kontrolu prenosných ochorení,

- plánuje, koordinuje a kontroluje imunizačný program, kontroluje správne postupy

- manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,

- monitoruje kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách,

- monitoruje zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí,

- monitoruje vplyv výživy na zdravie ľudí a vypracúva odporúčané výživové dávky obyvateľov a pre výživovú politiku štátu,

- vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a vypracováva návrhy na ich minimalizáciu,

- spracúva a zverejňuje údaje o stave verejného zdravia a vykonáva edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

- plnia špecializované úlohy v v odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, , v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,

 

 

 

 

 

Poradenská činnosť

RÚVZ so sídlom v Nitre  vykonáva poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaďuje a prevádzkuje poradenské centrum ochrany a podpory zdravia.

 

Posudková činnosť

RÚVZ  podľa § podľa § 13 ods. 3 zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva záväzné stanoviská k:

 

a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,

b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,

c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na  zmenu v užívaní stavieb,

d) návrhom na určenie osobitného režimu území,

e) návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

 

RÚVZ  podľa § podľa § 13 ods. 4 zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva rozhodnutia k:

a) návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia,  o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky

b) návrhom na schválenie prevádzkových poriadkov a na ich zmenu

c) návrhom na uvedenie potravinárskych objektov do užívania

d) návrhom na zotavovacie podujatia 

e) návrhom na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na  úpravu pitnej vody,

f) návrhom na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,

g) návrhom na umiestňovanie nových potravín a výživových doplnkov na trh

h) návrhom na používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom,

i) návrhom na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín

j) návrhom na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku

k) návrhom na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

l) návrhom na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov

m) návrhom na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác

n) návrhom na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a  na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti radiačnej ochrany RÚVZ podľa § 13 ods. 5b ) zák.č. 355/2007 Z.z.  ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, v územnom obvode Nitrianskeho kraja  rozhoduje o: 

1. návrhoch na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na  ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,

2. návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,

3. návrhoch na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,

4. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny

úrad verejného zdravotníctva,

5. návrhoch na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v) zák.č. 355/2007 Z.z. ,

6. rozhoduje o návrhoch podľa § 13 ods. 5 písm. b) zák.č. 355/2007 Z.z.

7. vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 3 zák.č. 355/2007 Z.z.

8. vydáva povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly , ak vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia RÚVZ podľa § 45 ods. 5 zák.č. 355/2007 Z.z. .

9. vykonáva štátny zdravotný dozor a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

10. prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 56 a 57 zák.č. 355/2007 Z.z.

11. vykonáva monitorovanie radiačnej situácie

12. vyhľadáva pracoviská a zariadenia, na ktorých sa môžu vyskytnúť opustené rádioaktívne žiariče alebo zvýšené prírodné ionizujúce žiarenie a ich prevádzkovateľom poskytuje informácie o rizikách

13. poskytuje verejnosti informácie o zabezpečení radiačnej ochrany a o rizikách spôsobených ožiarením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia

 

RÚVZ vydáva záväzné stanoviská podľa § 13 odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje

o návrhoch podľa § 13 odseku 4 zák.č. 355/2007 Z.z.  na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,

d) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie.

 

RÚVZ rozhoduje o návrhoch podľa § 13 ods. 5 zák.č. 355/2007 Z.z. v oblasti radiačnej ochrany  na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

a) údaje podľa odseku 6 písm. a) zák.č. 355/2007 Z.z.

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu (ďalej len „odborný zástupca“), ak bol určený,

d) opis navrhovanej činnosti,

e) dokumentáciu podľa prílohy č. 2  zák.č. 355/2007 Z.z.  

 

RÚVZ si  podľa § 13 ods. 8 zák.č. 355/2007 Z.z.  môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.