SPRÁVNE POPLATKY

V zmysle položky č. 150 Prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, predmetom poplatkov sú nasledovné úkony a konania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ( ďalej len RÚVZ ):

Položka 150, písm. :

f) vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia rÚvz podľa § 13 ods. 3 a 4 zák.č. 355/2007 z.z. - 50 eur
g) vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) - 10 eur
h) vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti - 30 eur
i) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 20 eur
j) vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) - 10 eur
x) vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu
1. za jeden röntgenový prístroj - 300 eur
2. za každý ďalší röntgenový prístroj - 100 eur
3. za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny - 300 eur
4. za každý ďalší rádioaktívny žiarič - 50 eur
5. za každý ďalší vysokoaktívny žiarič - 100 eur
7. za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu - 400 eur
8. za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu - 150 eur
9. za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením - 400 eur
10. za iný zdroj ionizujúceho žiarenia - 300 eur
11. za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia - 100 eur
13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie - 400 eur
14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok - 200 eur
y) Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
1. za jednu povoľovanú činnosť - 300 eur
2. za každú ďalšiu povoľovanú činnosť - 150 eur
z) Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov,
ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva
- 300 eur
ab) Posúdenie návrhu na zaradenie práce, alebo zrušenie zaradenia práce medzi rizikové práce v oblasti radiačnej ochrany - 300 eur
ad) Zrušenie povolenia podľa písmen x) a y), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie - 30 eur
ae) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany, ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva - 100 eur

Poplatky sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania.

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť.
Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami, v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke.

Účet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra pre platbu správnych poplatkov v prípade platby poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke :
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu : 7000140152/8180
Variabilný symbol: identifikačné číslo žiadateľa ( IČO ) o vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania


Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.