Sadzobník úhrad nákladov

spojených s realizáciou zák. NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií

Rozmnoženie fotokópie:

 

 

Euro

 

 

čiernobiela kópia A5, jednostranná

 

0,03 €

 

čiernobiela kópia A4, jednostranná

 

0,06 €

 

čiernobiela kópia A3, jednostranná

 

0,08 €

 

Vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC (formát A4)

 

0,04 €

 

Vyhotovenie kópie na disketu

 

0,36 €

 

CD – nosič

 

0,56 €

 

 

 

 

 

Zásielka

Obyčajná

Doporučená

Doporučená s  

  doručenkou

 

Euro        

Euro        

Euro        

do 50 g

0,40        

1              

1,40        

do 100g

0,50        

1,10        

1,50        

do 500 g

0,60        

1,20        

1,60        

do 1 kg

1              

1,60        

2              

do 2 kg

2              

2,60        

3              

 

 

 

 

1 ks obálka - 0,06 €   2,- Sk

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikačné poplatky sa budú riadiť príslušnými tarifami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MUDr. Katarína Tináková

 

 

 

           regionálny hygienik

 

 

 

 

 

Tento sadzobník je vydaný v súlade s vyhl. MF SR 481/2000 Z.z. o podrobnostiach s úhradou nákladov za sprístupnenie informácií.    

Úhradu nákladov za poskytnutú informáciu možno uhradiť do pokladne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, resp. poštovou poukážkou v prospech RÚVZ so sídlom v Nitre, č. účtu 7000140080/8180 Štátna pokladnica Bratislava, K symbol 0308.