Registre

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v:
a/ v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení - Register
b/ v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo - Register
c/ pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov - Register
d/ pri výrobe kozmetických výrobkov -

Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami - Register

Register odborne spôsobilých osôb na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - Register

Register odborne spôsobilých osôb na nákup, predaj a spracúvanie húb - Register

Register odborne spôsobilých osôb na prevádzkovanie pohrebiska - Register

Register odborne spôsobilých osôb na prevádzkovanie pohrebnej služby - Register

Register odborne spôsobilých osôb na prevádzkovanie krematória - Register


Do registrov odborne spôsobilých osôb za roky 2006 a 2007 možno nahliadnuť na RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova 58