Odborná spôsobilosť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

- epidemiologicky závažné činnosti
a/ v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení - [Žiadosť]
b/ v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo - [Žiadosť]
c/ pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov - [Žiadosť]
d/ pri výrobe kozmetických výrobkov - [Žiadosť]

- prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami - [Žiadosť] , [Základné pojmy] , [Čestné vyhlásenie] , [Potvrdenie o praxi]

- prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - [Žiadosť]

- nákup, predaj a spracúvanie húb - [Žiadosť]

- prevádzkovanie:
a/ pohrebiska - [Žiadosť]
b/ pohrebnej služby - [Žiadosť]
c/ krematória - [Žiadosť]


1.júna 2010 nadobudol účinnosť zák.č.136/2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v osobitnom článku XXXV novelizoval aj zák.č. 355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a ozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej zák.č. 355/2007 Z.z.)
Významnou úpravou v zmysle novely zák.č.355/2007 Z.z. je zmena, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu dobu neurčitú ( § 16 ods. 31 zák.č. 355/2007 Z.z.)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas ( § 63a zák.č. 355/2007 Z.z.)

Materiály ku skúškam k epidemiologicky závažným činnostiam - potraviny

Materiály ku skúškam k epidemiologicky závažným činnostiam - vodárne

Materiály ku skúškam k epidemiologicky závažným činnostiam - služby

Materiály ku skúškam pre nákup, predaj a spracovanie húb

Materiály ku skúškam s jedovatými látkami, dezinfekčnými prípravkami a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prof. použitie

Materiály ku skúškam pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a prípravkami

Materiály ku skúškam k prevádzkovaniu pohrebiska,pohreb.služby a krematória

Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti