Informácie o úrade
Kde nás najdete
Všeobecné informácie
Organizačná štruktúra
Správne poplatky
Sadzobníky
Právne predpisy
Informácie
Odborná spôsobilosť
Registre odborne spôsobilých osôb
Prax
Vzory žiadostí-posudková činnosť
Zmluvy verejného obstarávania
Kolektívna zmluva
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
Objednávky tovarov a služieb
Faktúry na tovary a služby
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
Novinky Novinky
Peľová situácia
Mesačný výkaz prenosných ochorení
Odbory a oddelenia úradu Štruktúra úradu Dokumenty na stiahnutie
Vzory žiadostí-posudková činnosť
Vzory žiadostí-odborná spôsobilosť
Ionizujúce žiarenie- registračné karty
Vzory prevádzkových poriadkov
elektronická podatelna
Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ [nové okno]


Všeobecné podanie – PODPÍSANÉ [nové okno]
Kontakty Kontakty
Posledná aktualizácia:
3.2.2011

počítadlo.abz.cz