Informácie súvisiace s predmetom činnosti možno získavať denne v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. ústne, písomne, faxom alebo elektronickou poštou na adrese:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefánikova 58
949 63 Nitra

Tel.číslo - ústredňa  037/6524 501, 6560411
Tel./FAX:                  037/6560457, 6560464 -epidemiológia
E - mail :               nr.sekretariat@uvzsr.sk

Sťažnosti možno podávať písomne alebo ústne do zápisnice na adrese.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefánikova 58
949 63 Nitra

IČO: 17336031
DIČ: 2021205208