Zásady pre zhodnotenie vodných zdrojov pri záplavách z titulu živelnej pohromy

     Pri vzniku živelnej pohromy, pri ktorej dôjde k záplavám vodných zdrojov sa doporučuje postupovať nasledovne:

     Hlavná zásada boja proti znehodnoteniu vodných zdrojov záplavami je ich technické zabezpečenie, tak aby nedošlo k tejto udalosti.